Alla inlägg under februari 2011

Av tommy norum - 26 februari 2011 10:51


Man slutar aldrig att bli förvånad av det facit som gång på gång  dyker upp i massmedia av de politiska beslut som  centerpartiet i Åmål med sina medhjälpare,  fp och kd  är ansvariga till . Tydligen totalt saknaden av sund förnuft, vilket jag har konstaterat många gånger tidigare, när man i PD  läser om det generösa  erbjudandet om uttag av tjänstepensionen plus ett pensionstillskott till de som ville ta ut förtida pension. Ett led i sin strävan att

minska på Åmåls kommuns personalkostnader.


Man blir inte bara upprörd man blir förbannad när vi sen läser i PD att 60 % av de förtidspensionerade har ersatts med nya anställda . Att Centerpartiet med Kurt Svensson i sin roll som kommunalråd totalt misslyckas att föra en politik som tar vara på våra resurser på bästa sätt  är ett faktum som jag  har konstaterat för länge sedan. Den nya nya ledningen med socialdemokraterna i spetsen får i fall efter fall  ta reda på de lik som flyter upp ur det grumliga vatten som Centern har verkat i år efter år, där floran av beslut  tagits utan en tanke att göra ordentliga analyser över hur  besluten  slår på ekonomin i framtiden.


Att man sedan inte har vett att skämmas i och med att man  fortfarande stönar sig kvar i politiken, där  man så klart visat för allmänheten den brist på kompetens  som präglat många av de politiska beslut som de varit med och fattat under åren och när man i fullmäktige i sina inlägg fortfarande driver den linje som präglas av saknaden av ordning o reda i verksamheterna.

 

Ett faktum som tyder på en total saknad av självkritik över sitt agerande under  sina år i politiken. 

Av tommy norum - 25 februari 2011 14:29 Det har nu visat sig att i småbåtshamnen  både personal och investeringskostnader, driftkostnader när det gäller el samt  skatter till bilar, telefon är ej fördelade procentuellt efter utfört arbete i respektive verksamhet. 


Efter fortsatt forskning så visar det sig att vattenavgiften på småbåtshamnen som i bokföringen är ca 22 000 kr blev efter en liten kontroll  reducerat till  4140 kr  när man plockade bort Hannebols gård som låg och belastade småbåtshamnens

driftkostnader under 2010.


Flera kostnader som belastar småbåtshamnen är  reparationer på bilar på nära 21 000 kr som fullt ut bokförs på småbåtshamnen med rubriken rep o underhåll mask & inv utan att fördela kostnaderna procentuellt efter utfört arbete.


Vi har bränslekostnader på bilar på ca 6000 kr, vi har 19000 kr på bränslekostnader båtar där fördelningen är ett frågetecken, och som kronan på verket så tycker samhällsbyggnadsförvaltningen att snöröjningen utförd av BernSten Sailing HB runt SSåV:s klubblokal skall bokföras på småbåtshamnen.


Nu får den externa revisionen ta över och kanske utreda var investeringskostnaderna på gästhamnen har hamnat i bokföringen.

 En extra kontroll om det finns offerter enligt de bestämmelser som lagen om offentlig upphandling när det gäller våra  lokala företag som utför arbeten för miljoner i kommunen är nog det som ligger närmast till hands för att  undersöka och som verkar  totalt ha fallerat i verksamheten. En ordentlig kontroll av Turistorganisationen vore också på plats eftersom det där dyker upp kostnader som i bokföringen hamnat i andra  verksamheter. 

 

Sen får vi hoppas att den kommunala ledningen med både politiker och tjänstemän tar ett ordentligt tag i att förändra den kultur som härskat i kommunen en längre tid. Fortfarande finns det rester av kulturen kvar  visar det sig när man går in och  undersöker verksamheter.


Det som förvånar mig är att hela den kommunala verksamheten som jag har granskat så totalt saknar  sunt förnuft och i många fall total befriad från samhällsansvar i sitt sätt att driva verksamheten. Där många gånger de egna intressena  styr var skatterna  hamnar. En amatörism där man struntat i det mesta av uppföljningar, långsiktiga analyser hur de olika besluten slår i framtiden.

 

Skulle den privata sektorn styras på samma sätt skulle vi troligtvis vara ett u-land där vår industri i kamp om försäljningsandelar slagits ut för länge sedan . Skärpning politiker och tjänstemän det finns inte längre en skattebas som är outömlig att ta av, nu får ni börja att prioritera med utgångspunkt från vad innevånarna måste ha för service i framtiden inte det vi vill ha.        


Nya uppslag kommer in till bloggen om hur politiker går in och kör över tjänstemannaförslag  hur vår vattentäkt Vänern skall skyddas med de tillflöden som kan påverka miljön i vårt dricksvatten. Har  politiker som har  fastigheter i området som ingick i den skyddszon som tjänstemannaförslaget ansåg skulle skydda vårt vatten kört  över förslaget och kommit med ett som var mer anpassat till sina egna intressen än kommuninnevånarnas tillgång till ett rent vatten opåverkade av det jordbruket släpper ut i vårt vattensystem ????  

 

Har vi här samma problem  som i vindkraftsfrågan där politiker utnyttjar sin makt för att tillgodose sina egna intressen ? 

Av tommy norum - 24 februari 2011 13:40

Fick idag 150 st fakturakopior a´ 0.50 kr gällande småbåts-

hamnens kostnader. Idag är elkonsumtionen  som är bokförd på den taxefinansierade småbåtshamnen på tapeten att kontrolleras där en summa  på 44 000 kr ligger som en driftkostnad i 2010 års

bokföring.

Går man in och gör en granskning på de fakturor som finns från dec 2009 till 31 jan -11 finns det ca 56 000 kr bokförda elförbrukningskostnader. Det visar sig att småbåtshamnens el-kostnader per faktura från 31/12 2009 -

13/1 2011 på ca 56 000 kr så är ca 40 000 kr elkostnader som enligt fakturor gäller icke båtsäsong  1/10 - 1/ 5. 

Ca  16000 kr  ligger som en förbrukning under den tid som båtägarna hyr sina båtplatser.

Tittar man på fördelningen så fortsätter den gamla samhälls-

byggnadsförvaltningen att kontera kostnaderna efter eget behag utan den minsta kontroll var i verksamheten kostnaden hör.

Gästhamnens elkostnader på ca 6000 kr ligger på småbåtshamnen.

B-hamnens elkostnader hamnar runt 25500 kr där vinterförbrukningen ligger på ca 23000 kr. Alsterlinds bod som vintertid användes av  kommunalanställda

och extern personal som omklädning med dusch och lunchbod tycker Tommy Jingfors, ansvarig för gamla samhällsbyggnadsförvaltningen, skall konteras på den taxefinansierade småbåtshamnen.

Norra Hamnplan har fasta avgifter på 3320 kr med 2 kwh förbrukning som bokförs

på småbåtshamnen.

Måkebergsplanen: belysningen fram till båtkranen har en elkostnad på 9000 kr

där sommartidens kostnader är ca 4500 kr.


Tänk att det skall ta så lång tid att få till en kontoplan där kostnaderna bokförs på rätt verksamhet. Ett måste för att politiker och ekonomipersonal skall kunna ge rätta ekonomiska rapporter till våra politiker och de kommuninnevånare som är intresserade av utfallet.

Med den lilla granskning som nu har utförts så visar det sig att personalkostnaderna  och en del drift och  investeringskostnader

inte ligger i  fas med det som kan uppfattas vara småbåtshamnens  verksamhetsområde. 


Ta nu fram en ordentlig kontoplan som innefattar de olika verksamhetsområdena

och se till att dessa följs. Ta fram ordentliga rutiner hur de anställda på fältet

skall kontera sina arbetsinsatser i fortsätningen.


Vår kommunchef Svante Melander klargjorde för mig att han skulle bli förvånad om inte våra förvaltningschefer har förstått de tydliga signaler som kommunstyrelsen har  gett för att få ordning och reda i bokföringen.


Tänk att det skall ta sådan tid för en del att fatta allvaret i de klara signalerna från våra politiker och rätta sig efter dessa, istället fortsätter man som ingenting har hänt.

 

Granskningen fortsätter i den taxefinansierade småbåtshamnen.

 

Av tommy norum - 22 februari 2011 09:52

Skall bli intressant att se vad revisionen kommer fram till i turerna runt Hamnterminalbygget. Här har det förhandlats fram en hyresnivå som inte på långa vägar täckte investeringskostnaderna trots att fullmäktige klart deklarerade om full täckning, ett avtal som Dalbo-båtar vill skall gälla även i nybygget. Vi ser i hyresavtalet att  Dalbo-Båtar med eget arbete på en miljon fått ytterligare hyressubvention. En något underlig konstruktion på ett hyresavtal.

 Vad jag förstår så har Dalbobåtar fakturerat Åmåls kommun på hela sin arbetsinsats i bygget  utan att lägga en krona i eget kapital. Detta på löpande räkning utan intagna offerter att kunna jämföra kostnaden med. Skulle anledningen till hyresrabatten vara att Dalbo-Båtars arbetsinsats skulle vara  en miljon billigare, än om det gått ut på offerträkning , som han sen skall tillgodogöras i ett hyresavtal . Det  som han i massmedia nu vill göra gällande skulle vara en insats i värdeökningen på byggnaden som kompenserades av försäkringsbolaget och som bara kommunen fick ta del av inte Dalbo-Båtar.

 Finns det offerter enligt  bestämmelserna om offentlig upphandling ?

En  utmaning för revisorerna att klara ut ..

Av tommy norum - 19 februari 2011 09:36

Här kommer nu efterdyningarna av  Centerns styrelsesätt av kommunen i flera år.

Håkan skogh går ut i PD i dag och klargör att han känner sig lurad av kommunen

när de fortsättningsvis inte vill gå in och subventionera hans verksamhet med hyresbidrag på en halv miljon om året.

Här har vi ett tydligt exempel på hur kommunen går in och gör avtal med egenföretagare utan en susning om bestämmelser i kommunallag , bryr sig inte om fullmäktigebeslut och är tydligen totalt ovetande om ekonomiska realiteter.

Den gamla ledningen i Kommunen har i det längsta försökt dölja subventionerna för allmänheten när de i både skriftväxling och i polisförhör förnekat detta och hela tiden påstått att kommunen får full täckning för sina investeringar.

 

Först efter branden fick vi det officiellt bekräftat när Åkab fick ta tag i hyresförhandlingen och där de konstaterade att hyresnivån skall ligga ca en halv miljon högre för att man skall få täckning för investeringen.

Håkan Skogh vill gärna påstå att kommunen har moraliska skyldigheter att fullfölja kontraktet och han hänvisar också till sitt eget arbete på en miljon som skulle reglera hyresnivån till hans fördel , en kompensation som han redan fått med råge  i det gamla hyreskontraktet där vi skattebetalare har bidragit minst med 1, 5 miljoner under åren, men som kanske inte är så intressant att ta fram i debatten. Kanske en utredning om var ansvarsförhållandet  i driften och  besiktningar av värmeanläggningen ligger skulle  klargöra en del moraliska aspekter på hur detta har skötts .

 Är det kommunen som hyresvärd eller är det hyresgästen som inte tagit  sitt ansvar för det som kan vara upprinnelsen till att branden uppstod i terminalen ?

 En fråga som verkligen borde tas upp för att få utrett vilken som har ansvar för den halv miljon som det kostade kommunen i minskat försäkringsbelopp på grund av slarv i besiktning och handhavande.


Håkan Skogh som egenföretagare har en något skev  bild under  vilka förutsättningar drivandet av företag skall ske.

I hans värld så förutsätter det tydligen att vi kommuninnevånare skall bistå med en halv miljon om året för att han skall kunna driva sitt företag vidare , kanske han skall lämna moralen åt sidan i fortsättningen när han ger sig in i debatten. Håkan skogh hänvisar till att han fått lönsamhet i det nya bolaget under 2009 en lönsamhet kan man tänka sig  kommit till med hjälp av kommuninnevånarnas skattebidrag. Vi är inte bekänta av företagare som behöver bidrag med våra skatter för att överleva. Skatterna skall användas till skola vård och omsorg inte göda företagare som inte klarar att stå på egna ben på den kommersiella marknaden. 


Sen tycker jag att det är konstigt att de personer som varit involverade i hela upplägget med hyreskontraktet och i hur man använder våra skattepengar inte behöver ta ansvar för sitt handlande utan får fortsätta som ingenting har hänt. 

Av tommy norum - 17 februari 2011 18:47

 I och med revisionen på Åkab av  Ernst & Young blev det bekräftat att vi har en organisation som förvaltar våra fastigheter på ett sunt och bra sätt. 

Politikerna  vill sänka hyreskostnaderna i våra offentliga byggnader som tex skolor genom att minska underhållet som en del politiker tyckte var överambitiöst. Ett förhållande som Revisionsbyrån i sin rapport  klart  tar avstånd från utan i stället framhåller den ordning och reda som bolaget utstrålar med underhållsplaner för samtliga fastigheter och med god beredskap för underhåll med en särskild budget för oförutsedda  åtgärder.

 

Detsamma kan man inte säga  om de fastigheter som politikerna i kommunstyrelsen har ansvar för. Där saknas det allt som kännetecknar en bra förvaltning av fastigheter. Inga underhållsplaner, ingen person insatt i fastighetsrelaterade frågor som hyressättning , investeringar och underhåll.

 

En sak som kommuninnevånarna dyrt fått betala när personer som inte har kompetensen sätter hyresnivåer med utgångspunkt från helt andra aspekter än ekonomi . Detta förhållningssätt till förvaltningen av våra gemensamma fastigheter har fortgått i åratal med kapitalförstöring på grund av dåligt underhåll, hyressättningar som ligger långt ifrån att få täckning på kapitalkostnaderna.

 I det läget går politikerna  ut och ger signaler för att Åkab har för stora underhållskostnader med en referens kan man tro från sina erfarenheter hur kommunens fastigheter  sköts . På tiden att man får upp ögonen på hur politikerna har förvaltat våra fastigheter under åren och att det blir ordning och reda på torpet i fortsättningen och där Åkab borde vara ett föredömme att ta efter.

 

Förstör inte den kultur som skapats under decenier av gott ledarskap i ÅKAB . Ta till er den organisationens kompetens och försök överföra den  på övriga verksamheter i Åmål.  Då slipper

dessa avslöjanden i parti och minut om hur politiker och tjänstemän struntat i det mesta som har med  ordning och reda

att göra  i sin förvaltning av våra gemensamma tillgångar.

        

Av tommy norum - 16 februari 2011 18:44


Min sista utvärdering för hur  Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit åt sig den nya organisationen där man sätter fokus på att kostnaderna skall  hamna i rätt verksamhet och inte lägger ut dimridåer för kommuninnevånarna och våra politiker.

 Min sista  granskning tar sin början här innan jag lägger ner bloggen för gott,  det blir den avgiftsfinansierade  småbåtshamnen och gästhamnen där man utan någon form av skrupler under åren bokfört kostnader som legat långt ifrån verksamheten. Som exempel har inköp av försäljningsprodukter i turistbyrån som  kepsar,magnetälgar, safarihattar mm, detta blev en kostnad i småbåtshamnen medan vinsten kom Turistorganisationen med Håkan Jarnryd till del. Skyltställ för

turistinformationstavlor på 122 000 kr kom också på småbåtshamnens konto.


Bern Sten Sailing HB fick betalt för 8 timmar för att undersöka botten vid Rolfkärrs brygga som också blev en kostnad som småbåtshamnen fick stå för.

Investeringarna  i gästhamnen  har trollats bort genom att de bokförts på småbåtshamnen medan intäkterna på ca 100 000 kr blev bokförd på turistorganisationen för sitt arbete att ta upp gästhamnsavgifterna under en månad. Man kan ju undra hur politikerna har kunnat få rätt kostnadsbild av vår

turistorganisation under åren med sådana kreativa bokföringsknep.Är det för att

turistorganisationen med Håkan Jarnryd har svårt för att följa den  budgten som politikerna tagit beslut på som man tar till sådana åtgärder ?


Vi kan nu se att under 2010 så har en heltidstjänst bokförts på småbåtshamnen för en bokförd kostnad på 536000 kr. Där finns både övertid, ob ersättningar, beredskapsersättning kostnader som med semesterersättningar och sociala kostnader hamnar runt 130 000 kr som inte har ett dyft med småbåtshamnens verksamhet att göra.

Att man sen ger en kompensation för annat arbete på 190000 kr som bokförts som en intäkt på småbåtshamnen blir ju i praktiken bara ett tillskott på 60000 kr som kompensation för den tid på ca 60% av en heltid som utförs i andra verksamheter i kommunen. Ca 150 000 kr har man  överfört på småbåtshamnen som en kostnad utan det finns täckning för motsvarande arbetsinsatser i verksamheten. Att en stor del av den tiden används i snösvängen i kommunen gör ju att även den verksamhetens verkliga kostnader blir fel i slutändan.


Driftkostnader som telefon, bilskatter, drivmedel på 25 000 kr, arbetskläder för 12 000 kr, kostnader som inte verkar vara uppdelade efter den procentuella tid som läggs ner i småbåtshamnen. Vi har kostnader för vatten och avlopp på 22 000 kr, el på 44 000 kr samt fastighetsskötsel på 14000 kr som belastar småbåtshamnarna. Vi har ett eget arbete på 100 000 kr som bokförs som investering för projekt Vänerrike där kapitalkostnaderna  belastar småbåtshamnen.


Frågan är har den nya ordningen gett fullt genomslag i förvaltningarna för att tillgodose politiker och kommun

innevånarnas  rätt till att få riktig ekonomisk information i verksamheterna ?


Av tommy norum - 12 februari 2011 10:38

 Har man inga andra representanter att skicka fram i vindkratsdebatten än signaturerna Oberoende, kommuninne-

vånare och Förstoringsglaset. Här levererar de rent ut sagt patetiska inlägg i PD:s Synpunkt i dag där man bland annat  lägger tyngdpunkten på vad markägarna minsann  har fått  avstå i och med vår generösa  allemansrätt, där vi får ströva fritt och ta till oss vad markerna erbjuder i svamp och bär, så nu är det på tiden att också markägarna får ut någonting av sitt ägande.

Man ifrågasätter objektiviteten när man visar fotomontage över hur vindkraftsparkerna kommer att uppfattas i omgivningen. En något konstig debatt som vindkraftsanhängarna ägnar sig åt där man helt avstår från att gå in i sakfrågorna om de fakta och den forskning som börjar poppa upp där man först nu börjar skönja problemen runt våra Vindkraftsparker där bland annat ljud och ljuseffekterna uppfattas av kringboende som störande.


Gå in och argumentera i de påståenden som Björn Carlén  informerar om i kommentaren  till blogginlägget, Tar vi till oss den information som finns i Vindkraftsfrågan . Istället går man in med anonyma insändare med påståenden  om samhällsfientlighet, att förstöra trivseln ute i byarna, att i sina försök till opinionsbildning definieras som  vilda härjningar, och där också avundsjuka kommer in som argument i debatten.

 

Med sådana inlägg förstår jag att man inte vågar stå  för med sina  namn , det är  sannerligen ingen röst i debatten som på något sätt gynnar de syften man är ute efter.

Det kännetecknas närmast som en desperation i slutskedet  när man börjar förstå att förnuftet kommer att sätta sina spår i de hysteriska vindkraftsplanerna

som har härjat ute i kommunerna och framtida inkomster börjar gå dem ur händerna.


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
<<< Februari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards