Alla inlägg under april 2010

Av tommy norum - 30 april 2010 15:52

 Man blir besviken på våra politikeren  när de  i presskonferensen  ville  göra sken av att de inte vet vilka underskott som finns i Hamnterminalbygget. Jag skrev en förfrågan,  om hur en halv miljon kunde uppstå i hamnterminalbygget för  ca 3 månader sen . Är inte det  på  gränsen till tjänstefel om inte ett sånt påstående direkt skulle gå till ekonomiavdelningen för utredning  ?


Vilket belopp kom man fram till,  var det 250 000 kr per år som man ville göra sken av i presskonferensen ? Om det är så att politikerna försöker mörka sanningen genom påståenden som inte är sanna då ligger verkligen politikerna dåligt till för att kunna behålla förtroendet för oss kommuninnevånare.


Att sen ett politiskt beslut för subventionen  på något sätt skulle komma runt de lagliga tydliga krav som finns i kommunallagen för detta, är nog en önskedröm för politiker som vill strunta i lagar som skall skydda oss kommuninnvånare.


Att nu de kommersiella fastigheterna  skall tas om hand av kommunstyrelsen med Åkab som garant för hyressättning och avtal ,ger oss kommuninnevånare äntligen

en garanti för att det kommer gå rätt till för att tillvarata kommuninnevånarnas

ekonomiska intressen i framtiden.


Samhällsbyggnadsförvaltningen sätt att tillvarata kommuninnevånarnas ekonomiska intresse kan närmast kallas katastrofal och detta har pågått i flera år utan reaktion från våra politiker.


Att sen Kurt Svensson vårt kommunalråd går ut och framhåller att det finns ett stort förtroende för förvaltningschefen Tommy Jingfors kanske ändå slår tillbaka

på hur vi skall uppfatta Kurts kompetens att förvalta våra gemensamma tillgångar i framtiden.


Ett hyreskontrakt för Strandgatans café har nu lämnats in till kommunstyrelsen för

underskrift. Skall bli spännande om debatten om hyressubventioner har satt några

spår i kommunens  sätt att hantera ärendet.


ANNONS
Av tommy norum - 29 april 2010 11:44

För att förtydliga mina blogginlägg i kritiken på förvaltningschef Tommy Jingfors sätt att sköta samhällsbyggnadsförvaltningen, så har jag inga som helst misstankar eller belägg för att myglet med våra skattepengar skulle vara ett sätt att sko sig själv, vilket jag tror att de flesta som läser bloggen har uppfattat.


En eloge för att man äntligen pratar ur skägget och medger sina misstag i sitt sätt att förvalta våra skattemedel och att en förändring är på gång inom förvaltningarna med rutiner som skyddar kommuninnevånarnas intresse.


Kurt Svensson det räcker inte med att i massmedia ta på sig ansvaret för det som har skett och sedan krypa undan och hoppas på att kritiken lägger sig före valet.  

Ta nu en ordentlig revision på samhällsförvaltningen där man lyfter på varje sten och att vi kommuninnevånare får ordentliga besked före valet, om det är politikerrollen som brustit eller om det är tjänstemannarollen. Man kan inte bara skylla på rutiner, när man så uppenbart i sitt sätt att leda förvaltningen varken tar hänsyn till lagar eller andra för en utomstående självklara saker i sin roll som förvaltare av våra skattemedel. Lagen om offentlig upphandling,

hyressubventioner, avsaknaden av politiska beslut, hur kostnader fördelas, hur man upprättar hyreskontrakt, självklara saker som det  knappast behöves rutiner för att förstå innebörden i att följa.

  Eftersom Kurt Svensson har fullt förtroende  för förvaltningschefen så blir väl innebörden av detta att det är våra politiker som gett i uppdrag att tumma på reglerna i kommunallagen.

Jag tror att kommuninnevånarna vill att detta skall utredas ordentligt om inte för annat att väljarna i sitt kommunalval har möjlighet att ge sin syn i ansvarsfrågan.

ANNONS
Av tommy norum - 28 april 2010 16:43

  

Efter ett avslöjande om en ombyggnad till café i Åmål utan varken

budget, offerter, eller hyreskontrakt som garanterade ombyggnadens

kapitalkostnader.En ombyggnad som slutade på 1,3 milj. Att den sedan utfördes av folk som har släktskapsförbindelser med en hög tjänsteman i samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ju inte saken bättre.

Avslöjandet blev en insändare i PD. Svaret som gavs av politikerna var närmast goddag yxskaft med påståenden som att visst finns det hyreskontrakt. Ett hyreskontrakt som det visade sig var diariefört 4 dagar efter min insändare. I samma insändare från mig ifrågasattes varför en del av ett budgetunderskottet på 600000 kr för ridhuset bokfördes som investering på Örnäs Camping . Ett svar som aldrig levererades av politikerna i nämnden.

Något svarsinlägg i PD fick jag inte ge med hänvisning till ett uttalande

i ett brev som var underskrivet Sune Tholin som lyder ordagrant.

 

"En fortsättning på samma spår får karaktären av en kampanj som PD givitvis inte kan medverka i."


Vid samma tillfälle lämnades en insändare med avslöjande om affären runt hamnterminalbyggets hyressättning där det trots klara besked i fullmäktigebeslut att

kommuninnevånarna skulle gå skadelösa ur investeringen. Det kostade kommuninnevånarna ca en halv miljon om året, en klar subvention till

till hyresgästerna i fastigheten. Inte nog med att den budgeterade kostnaden på 9 miljoner som fullmäktige beslutat om, så överskreds budgeten med ca 3 miljoner utan fullmäktigebeslut.

Detta var inte intressant för PD läsarna enligt ansvarige utgivaren Sune Tholin. Varför kan man fråga sig ?


Sedan har det bokförts kostnader på småbåtshamnen som inte hör dit, både drift och kapitalkostnader har överförts, som sedan ligger till grund för de självfinansierade

båtplatsavgifterna.

 Vi har axa-ladan som i sin början var en hyresfri lokal till ett båt-

charterföretag där uppgörelsen var att hyresgästen skulle upprusta och måla ladan

som en del av uppgörelsen. Ladan som var ett kallförråd enligt uppgörelsen blev helt plötsligt en isolerad lokal som upprustades av kommunen och där fri el ingick. När man senare efter påpekande från mig i bloggen påpekar uppgörelsen så upprättades ett hyreskontrakt som i sin utformning fortfarande är en klar hyressubvention till hyresgästen.


Efter att man har efterfrågat reaktion från massmedia så kom bomben av Sune Tholin ansvarig utgivare på PD när han i sin krönika tog ställning i dabatten . Lite obyråkratiska metoder där tjänstemännen går utanför regelverket , det är ju för kommunens bästa var argumentet i debatten. Sune jag tror faktiskt att det är politikerna som skall avgöra vad som är bra för kommunen, dessa har vi möjlighet att rösta bort, inte obyråkratiska tjänstemän som prioriterar sina egna intressen på skattebetalarnas bekostnad.

Av tommy norum - 27 april 2010 10:54

    Obehagligheter att höra sanningen det måste vara det som är innebörden av rubriken  som Sune Tholin i PD har svårt att ta till sig.

PD gör misstaget som de flesta som inget har att komma med i sakfrågan man angriper budbäraren med en massa påståenden som inte är sanna.


Att jag har gränslöst agg till Tommy Jingfors är ljug och har aldrig i varken bloggen eller i pd angripit Tommy Jingfors som person utan i hans roll som förvaltningschef förvaltar våra skattemedel både när det gäller bluesen , hamnterminalbygget , axa-ladan , ombyggnaden av cafeét Strandgatan mm.


Att det sen inte faller Sune Tholin i smaken som ansvarig utgivare utan heller ser mellan fingrarna på de oegentligheter som utspelas i samhällsbyggnadsnämnden,  det får stå för Pd med Sune Tholin i spetsen.


Det är bra att PD äntligen har krupit ur garderoben och visar var de står i dabatten. Att enskilda tjänstemän skall serva Åmålsborna med utgångspunkt från sina egna värderingar var pengarna skall användas till, det köper inte jag.


Det kanske därför vi har en infrastruktur som går på knäna, med snöröjning, underhåll på gator och vägar mm.

Vi säger upp folk, hela den sociala sfären går mot kollaps, Pd talar istället varmt

för blues , föreningar , upplevelseindustrin , en inställning som som tyder på en viss brist på verklighetsförankring i dessa tider.

Av tommy norum - 26 april 2010 16:46

Härmed anmäler jag Åmåls kommun att i sin förvaltning av kommuninnevånarnas skattemedel andvänder subventioner till enskilda företag som strider mot kommunallagen.


nr 1

Fastigheten hamnterminalen som subventionerar hyresgäster som disponerar

fastigheten.

Fastigheten har en hyresintäkt som motsvarar ca 7 miljoners kapitalkostnader.

Fastigheten har en ombyggnadskostnad som ligger på ca 12 miljoner.

Fastigheten har i bokföringen ett underskott på ca 400000 tusen kr per år som en direkt subvention till hyresgäster.


Det finns politiska beslut på ca 9 miljoner, resterande som är är o-budgeterat kan vara enskild tjänstemans sätt att lura politikerna i nämnden och senare gömma underskottet i hamnverksamheten.


Antingen har samhällsbyggnadsnämnden ledarmöter godkänt underskottet i fastigheten och därigenom direkt skyldiga till lagbrott genom att ge enskild 

näringsidkare subventionerad hyra.


Eller så är det så att cheftjänsteman Tommy Jingfors som försökt dölja sina felberäkningar i ombyggnadskostnaderna och i sin roll som ansvarig för hyreskontraktet döljer subventionerna för politikerna i nämnden och utnyttjar

deras dåliga kunskaper att läsa ekonomiska rapporter, och därigenom döljer

sina misstag att beräkna ombyggnadskostnaderna för politikerna och rätt hyresnivå. En kontroll av när hyresinbetalningarna började i förhållande till när

lokalerna var disponibel för hyresgästen,kan vara en dold hyressubvention som

bör undersökas. 


nr:2

Sammhällsbyggnadsnämnden skriver en överenskommelse för Axa-ladan


Sten Nilsson får nyttja Axa-ladan för fri disposition, under förutsättning att att

Sten underhåller, upprustar och målar ladan. Axa -ladan är ett kallförråd utan värme och vatten , hushållsel finns i lokalen . Kostnaderna i samband med upp-

rustning står samhällsbyggnadsnämnden för. Åtgärderna skall ske i samråd.


Det som var en hyresfri lokal med skylldighet för hyresgästen att i kompensation

underhålla och måla ladan blev i stället att kommunen stod för investeringen.

Kallförrådet blev plörsligt en lokal som uppvärmdes med el som kommunen stod för, en investering på ca 140000 kr för kommunen blev resultatet av uppgörelsen


Åmåls kommun har genom samhällsbyggnadsnämnden åsidosatt uppgörelsen för

en fri hyressättning. Man har i två år subventionerat hyran genom att inte ta ut elkostnaderna som andvänds för uppvärmning i den uppgörelse som var klassad som kallförråd. Man har investerat i byggnaden utan att ta in motsvarande hyresintäkter som motsvarar kapitalkostanderna i investeringen, man har inte tagit hänsyn till framtida underhållskostnader, försäkringar.

Man har subventionerat hyran i Axa -lada till enskild näringsidkare genom att inte ta betalt för de kostnader som åsamkat kommunen i översenskommelsen.


Efter påpekande till kommunchefen om överenskommelsens innehåll så skrivs ett

hyreskontrakt  på ett år som i sin utformning fortfarande är en subvention till

enskild näringsidkare genom att inte ta hänsyn till kapitalkostnader,

försäkringar, underhåll , investeringskostnader och el kostnader.    


Tommy Norum

Nya Örnäsgatan 27

662 31 Åmål

Av tommy norum - 23 april 2010 17:53

 Varit och talat med polisens utredningsavdelning i dag för att lägga fram mina synpunkter för ett åtal mot kommunens sätt att förvalta våra skattemedel.


Två stycken projekt, där det ena är hamnterminalsbyggets hyressubventioner på ca en halv miljon per år som skattebetalarna får stå för och som bryter mot den lag som förbjuder subventioner till näringsidkare.

Vi har axa ladans underliga överenskommelse där 3 års hyresfrihet skulle kompenseras av att Sten Nilsson ,upprustar ,underhåller och målar ladan.

En överenskommelse som i slutändan blev en dålig affär för skattebetalarna när den hyresfria ladan som i överenskommelsen var klassad som ett kallföråd utan

värme, vatten, blev en isolerad lokal med eluppvärmning som skattebetalarna fick stå för.

Överenskommelsen som hyresgästen skulle stå för att ladan skulle vara hyresfri blev i stället en en kostnad för kommuninnevånarna. När man sen skriver ett hyreskontrakt efter påpekande från mig att den befintliga överenskommelsen var under all kritik så går man och skriver ett hyreskontrakt som varken tar hänsyn till kommunens kostnad som drift, el, försäkring eller investeringar.


Efter den debatt som förekommit och som inte på något sätt undgått våra politiska ombud när hamnterminalbyggets subventioner varit på tapeten så blir man en aning förvånad när den politiska ledningen i kommunen totalt struntar hur man förvaltar våra tillgångar när man så respektlöst struntar i att ta tag i de fel och brister som förekommer i samhällsbyggnadsförvaltningen, utan låter förvaltningen fortsätta som ingenting har hänt .


Då finns det bara en väg att få detta prövat genom en polisanmälan få klargjort vad som är rätt och fel i denna härva.

Samtidigt  som kanske de skyldiga får ta sitt ansvar genom en eventuell dom och skadestånd till kommuninnevånarna.


Av tommy norum - 22 april 2010 17:13

 

Läste i PD i dag att fyra av tio Åmålsbor tränar för lite. För min egen del så har jag inrättat min veckorytm efter min tid på tennisbanan. Måndag och Fredag förmiddag singel med Sven-Gunnar Oskarsson sen tio år tillbaka där vinsterna varit jämt fördelade under åren.


Onsdagar är det seniltennis på förmiddagarna där en härlig samling pensionärer träffas för att spela dubbel med lottade medspelare. Själv med mina 66 år så hör jag till de yngre i församlingen. De sociala samtalen kretsar till stor del om vilka krämpor man besitter, och också på ett påtagligt sätt ingår i bortförklaringen om man förlorar.

Vi har Nisse Carlsson känd bilförsäljare i Åmål med omnejd. Han parkeras vid nätet i ett revir som sträcker sig i en omkrets lika långt som armarna. Där ifrån dirigerar han medspelaren som får springa som en skottspole för att täcka upp bakom. Kommer bollen inom räckhåll för Nisse så placeras den med precision på motståndarsidan. Själv känner jag mig som en elefant och ser säkert ut som en sådan när jag försöker röra mig mot bollen.

Oansvarigt av regeringen att hålla inne stadsbidragen tycker Elisabeth Mohlin ordförande i kommunal i Åmål i synpunkt i dag. Man kanske också skall se hur våra kommunpolitiker har skött ekonomin de senaste åren. Oansvarigt tycker många. 

Vår småbåtshamn har fått gott betyg av Sweboat,  lägger sig i topp bland vänerhamnar, ett bra betyg för de ansvariga. Kunde man sen få  rutiner hur man lägger kostnaderna så vore allt frid och fröjd.

Bidrag till Edsleskogs skola i form av 2, 25 lönebidragstjänster där kommunen skall gå in och stötta med 54.672 kr per heltjänst. Är man på väg mot ett samhälle där mer och mer går över till att driva den kommunala servicen med lönebidragare. Vi har evenemangsservice som drivs i föreningsform med kommunen som ansvarig, skall vi nu också börja driva skolorna med lönebidragare som på sikt kommer att slå ut den ordinarie arbetsstyrkan. En konstig utveckling.Av tommy norum - 21 april 2010 18:23

Ju mer man gräver i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet så dyker det upp frågetecken på frågetecken som bara kan utredas med en revision, för att komma från misstanken att det förvaltningen sysslar med är att antingen lura skjortan av politikerna i nämnden eller så försöker nämnden med politiker och tjänstemän  lura  kommuninnevånarna med projekt som man inte vill stå för politiskt i dessa spartider.


Som ett exempel  efter att tagit del av BernSten sailing HB:s fakturering under 2007 - 2009 så får man intrycket att det smusslas och dimridåer läggs ut genom att kostnaderna fördelas på verksamheter där de inte hör hemma.


BernSten HB har inget med smusslet att göra utan det är  chefstjänstemannen på samhällsbyggnadsförvaltningen som sin vana trogen omfördelar kostnader efter eget huvud.


Vi har en kostnad på 136 000 kr under tidsperioden som fakturerats under rubriken båtleden Vingens hamn-Yttre Bodane. Varför i allsin dar lägger man det på småbåtshamnens verksamhet som skall finansieras via båtplatsavgifter med utgångspunkt att vara självfinansierad ?  Man lägger hela gästhamnskostnaden både investeringar och driften. Man bygger angöringsbrygga åt BernSten sails båt med tillhörande förvaringshus och elkostnader, man bjuder på båtplatsavgiften och skickar fakturan till småbåtsägarna.


Utan skrupler lägger man ytterligare investeringskostnader på ett par miljoner där en del av kapitalkostnaderna belastar småbåtshamnen. Man har ingen ordning på personalkostnader utan där konterar man efter eget huvud med både semesteravgifter och jouravgifter som inte skall belasta småbåtshamnen.

 

Som vanligt i samhällsbyggnadsnämnden är politikerna  ovetande om situationen.

 Dessa förstår inte att för att få en rättvis bild av den kostnad som skall belasta småbåtsägarna så är det a och o att man fördelar dessa rättvist. Det är inte tjänstemannens tolkning av vilka  kostnader som skall ligga till grund för avgiften till båtplatsen utan detta skall klart framgå av bokföringen i verksamheten. Då först kan vi kommuninnevånare  känna oss lugna för att inte politiker och tjänstemän får för sig att lägga en extra kommunalskatt via båtplatsavgifterna som skall finansiera alla deras projekt som de inte har budget till.


Är det lika dåligt i Åmåls alla förvaltningar att kontera på rätt kostnadsställe då har vi inte stor chans att få en budget som stämmer i slutänden.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5
6
7 8 9
10
11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30
<<< April 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se