Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av tommy norum - Fredag 9 feb 07:00

 

Åmåls stadssigill från 1643.


Redan på 1200 talet har det visat sig att vid Åmåls åns mynning varit en viktig handelsplats kallad Åmula  backe . Områdets betydelse framgår av den kyrka som uppfördes vid åmynningen troligtvis redan på 1200 talet. Under våren 1639 företog riksrådet Gabriel Gustavsson Oxenstierna en inspektionsresa till Värmland och Dal för att utse platsen för en ny stad.  


 

Åmål kanske ur ett mer  drömperspektiv med sina murar runt staden med sina tullportar i slutet på 1600 talet ur Erik Dahlbergs Sverige i forntid och nutid. Här seglade fartygen upp längs Åmåls ån för att bedriva handel. 


På 1640 talet beslöt man att förlägga en köpstad vid Åmålsåns utflöde i Vänern. -en lämplig plats mellan Karlstad i norr och den nyanlagda Brätte ( Vänersborg) i söder. Men Åmål fick ett utsatt läge i kriget mellan Sverige och Danmark-Norge och ödelades flera gånger av fienden från väster. 1 april 1643 fick Åmål sina stadsprivilegier vilket sedan statsfästes den 18 januari 1946 av drottning Kristina. Vänersborgs borgerskap försökte förhindra förslaget om en stad vid Åmålsåns mynning rädda för konkurrensen och en risk för stadens utveckling men det tog inte statsmakterna någon notis om

   


På den tiden så förekom det en livlig timmerexport till Norge och en livlig handel på landsbygden väster om Vänern. För att stävja detta utanför kronans kontroll kom bildandet av städer till där all handel och hantverk skulle ske och där de så kallade landköp blev förbjudna. En 1600 tals ekonomiska åskådning där all handel skall ske i speciella marknadsplatser och  man omringade städerna med höga staket försedda med tullportar där all införsel med varor belades med tull som kronan sedan tog till sig för att bland annat hålla igång krigsmakten. Man slutar aldrig att förundras över politikernas uppfinnerikedom att skinna medborgarna på skatter ett förhållande som håller på än i dessa dagar. 

    

 

Den nygrundade staden omgavs med ett stadsstaket med en stadsport i norr och en i söder vid vilka " lilla tullen" upptogs. Krona försökte med olika medel uppmuntra borgare att bosätta sig i staden där man tex lockade med skattebefrielse för den lilla tullen i sex år. Subventioner var redan på den tiden ett sätt för politikerna att nå sina politiska mål.  Åmåls icke officiella handelsområde sträckte sig mellan Byälven och Upperudsälvens vattenområde vilket mynnade i ständiga tvister med grannstäderna. 


 

Åmål blev under sina första 36 år plundrat och bränt 3 gånger vilket gjorde att nyinflyttningen till staden avstannade där endast en tredjedel av stadens 111 tomter var bebyggda.

 

 

 

Den medeltida kyrkan revs 1666 och ersattes med en stenkyrka.

 

 

Stenbron och gamla kyrkan är de enda byggnaderna som fortfarande finns kvar sedan 1600 talet 

 

 

 1714 uppfördes vågmästargården av borgmästare Anders Åberg . Gårdsnamnet har tillkommit efter en senare ägare vågmästare Petter Larsson. På den öppna tomten där nu plantage  ligger låg under 1600 och 1700 talet rådhuset och andra officiella byggnader. På den tiden var flygelbyggnaderna på vågmästargården stall och ladugård för husdjuren. 

 


De första 100 åren så var städernas Borgare i Sverige en priviligierad grupp som hade monopol på lagerhållning och transporter vilka gjorde dem till både köpmän, redare för handeln som enligt staten bara fick ske inom stadsgränsen som begränsades av staket eller murar. En hamn var förutsättningen för en stads tillkommande på den här tiden då de flesta transporter skedde sjövägen även så i Åmål.

 

 


 Det var troligtvis den här typen av skepp så kallade blockskutor som många Borgare använde på Vänern på 1600 och 1700 talet som last fartyg.  

 

. 

Åmåls historia och utveckling som stad under århundranden är inte så mycket att skryta över.  Det började redan i slutet 1600 talet när borgarna vi ett flertal tillfällen bad om tillstånd att flytta staden till Byälvens mynning med motivering Åmåls olämpliga läge och där man såg Byälvens större vattendrag inköpsorten till en livligare handel med Värmland. Åmål hade också helt misslyckats med att konkurrera ut Norges timmerhandel på Dal. När sedan Bohuslän blev svenskt 1658 så blev man utkonkurrerade av Uddevalla och Åmål blev snart avskurna från handel i väst.

 

Byälvens mynning fick all större betydelse under 1600 talet där omlastningen av stångjärn som då var Sveriges största exportartikel blev en viktig inkomstkälla. På 1730 talet fick borgarna i Åmål tillstånd att upprätta en våg vid älvmynningen vilket bidrog att Åmål fick en dominerande ställning vid Byälven , dessutom erhöll man monopol på all utskeppning av järn under hela nordvästra Vänern något som brukspatronerna satte stopp på snart genom att frakta järnet på egna kölar. Men vågen fick man fortsätta med ända fram till 1849 när brukspatronernas vädjan om att slippa lägga vågavgifter till slut fick gehör hos staten.. 

 

Det som satte stopp på Åmåls utveckling var brukshanteringen under 1600 talet sena hälft med grundandet av flera stångjärnsbruk som också var helt oberoende av städerna när de med statsmakternas goda minne kunde kringgå bestämmelserna om landköp vilket gjorde att borgarna gick miste om en omfattande varuhantering .  

Forsbacka  

 När sedan Forsbacka järnbruk anlades 1740 där man med egen hamnplats fraktade sitt järn på egna skutor från bergslagen över Vänern där man också försökte kringgå åliggandet att väga sitt järn som utskeppades på stadens våg blev också upprinnelsen till att Åmål som handelsstad blev mindre betydande .

 

Åmål var under de första ett hundra åren en obetydlig ort.  År 1720 så fanns det bara 188 personer mantalsskrivna i staden.    


tn

ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 7 feb 07:00


Det är den ökade temperaturen som ökar koldioxidhalten i atmosfären inte koldioxiden som ökar temperaturen. Med andra ord: först ändras temperaturen och sedan så anpassar sig mängden koldioxid efter detta. Temperaturen leder vägen och inte tvärtom. Före detta vice-presidenten Al Gore som gjorde filmen- En obekväm sanning- glömde att berätta den informationen i sina teorier som utgick från de isprov som har gjorts i Antarktis ur borrtjärnorna   Men när man tittar på datan från Antarktis och de borrningar de gjorde där så ser vi att först går temperaturen upp, och efteråt så ökas mängden koldioxid i atmosfären. Det är ett glapp på cirka 800 år som det tar för koldioxid att komma ikapp.

detta säger Professor Ian Clark.  

Är det den ökade uppvärmningen som skapar ökad koldioxidhalt  eller är det ökad koldioxidhalt som skapar ökad uppvärmningen det är frågan ? FN:s klimatpanel IPCC drar däremot slutsatsen att det mesta av den uppvärmning vi hittills har känt av med stor sannolikhet beror på människans ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Samtidigt som vi vet att ett enda vulkanutbrott kan släppa ut mer koldioxid än hela mänskligheten gör under flera år. Vulkanen Holuhraun på Island släppte dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. under 2014-2015   Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton. 

  

Just nu går diskussionerna heta om att vi måste ta krafttag för att minska koldioxidutsläppen. Det påstås bl.a att den stora halten av koldioxid i atmosfären är orsaken till global uppvärmning och/eller klimatförändringarna utan att kunna redovisa ett enda vetenskapligt bevis på att så är fallet. Teorier som forskarna med hjälp av datamodeller försöker bevisa sina påstående i simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande långa ”pausen” i uppvärmningen, Problemet är väl att dessa modeller får korrigeras titt som tätt när det visar sig att teorierna inte stämmer överens med den tänkta verkligheten.  Extrema åtgärder planeras av både regeringen, FN och EU för att ”få bukt med problemet”. De menar att om vi inte gör något åt orsaken till klimatförändringarna så kommer planeten i princip att gå under.

Men att ta politiska beslut på så lösa boliner som underlag smed själkonstruerade datamodeller som får korriskeras allt eftersom verkligheten inte stämmer överens med modellen kan bli både en dyrbar och helt onödiga kostnader för medborgarna. 


150608-Istider-Climate4you

Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k anomalin, d.v.s avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglaciala. CR Climate4you.


Men att den lilla ökningen vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten det vill man inte ta in som en positiv förändring där öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). Samtidig som man vet att en minskning av molnmängden med två procent vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.


Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Något som klimatforskarna fram till 1960 talet var helt eniga om tills M Thatcher dåvarande Englands premiärminister i sin iver att kväsa kolarbetarförbundet genom att fasa ut kolkraften och i stället satsa på kärnkraft. Tusentals forskare har fått miljarder för att bevisa den politiska iden att försöka ge människan skulden för de ökade koldioxiden som  boven i uppvärmningen. Men så länge huvuddelen av de välbetalda forskarna håller fast vid sin hypotes utan att kunna visa några bevis och våra politiker som så många gånger förut lämnar allt sunt förnuft bakom sig och vägrar att byta ståndpunkt så fortsätter dommedags utspelen. Om sedan våra politiker i grund och botten tror på dessa analyser som kommer från dessa forskare som hävdar jorden undergång kan man ju undra när man inte kommit längre i klimatfrågan globalt.  Det är väl PK som spökar här som så många gånger förut i det politiska spelet.

 

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit is rekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.


Det verkar so om våra politiker tyr sig till forskarna som har Peter Pan-liknande befogenheter att känna av klimathoten decennier i förväg. De drömmer om att dagens globala klimatmodeller (GCM), simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande 18-åriga ”pausen” i uppvärmningen, kan förse lagstiftarna med den ”otvetydiga” kunskap de behöver för att anta en biljoner dollar dyr energipolitik.


tn

     
ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 3 jan 17:15


Bildresultat för vargen


Varför har vargproblematiken blivit så infekterat i vårt samhälle ?

 

Är för att större delen av den mänskliga populationen bor i städer ? En majoritet av vargförespråkarna ser oroliga lantisar som inte vill ha varg inpå knuterna som et hot mot sina naturromantiska miljöfiloskåpiska ståndpunkter ,där avfärdar de farhågorna när dessa lantisar värnar om sina husdjur som en marginal struntfråga.Trots att 60% av befolkningen stöder en vargjakt så vill inte dessa miljöfilosofer ta till sig den oro som finns i glesbyggden .Det är ganska underligt att förståelsen för ett djur som har en sån instinkt i sitt beteende att döda vilket de behöver föda eller inte ,och där det dödas hundratals djur i onödan, ändå har såna förespråkare för sin existens .Skulle vargen varit ett hot mot människan, skulle inte dessa miljöfiloskåpiska naturromantiska ståndpunkter tas på allvar utan de skulle avfärdas som fullkomliga idioter.  

 

tn

Av tommy norum - Onsdag 3 jan 16:49
 Karlstads Brandkår. Fast anställd personal framför kameran år 1919 i nuvarande Frödingparken med brandchefen, kapten Per Ågren främst.  Fotograf Karl Nyström  


Brand kåren 1949 Fotograf Dan Gunner  

 

HSB bjuder på skärgårdsutflykt med hjälp av ångbåten Tynäs.Turen går från Inre hamn 1943.

HSB bjuder på skärgårdsutflykt med hjälp av ångbåten Tynäs.Turen går från Inre hamn 1943

 

Kajen vid Älvgatan med stadens första Solabåt. Bilden tagen under andra hälften av 1940-talet.Kajen vid Älvgatan med stadens första Solabåt. Bilden tagen under andra hälften av 1940-talet

Badmode vid Klarälven på 1920-talet. I bakgrunden Östra järnvägsbron och fastigheter längs dåvarande Kroppkärrsvägen.


Badmode vid Klarälven på 1920-talet. I bakgrunden Östra järnvägsbron och fastigheter längs dåvarande Kroppkärrsvägen

 


Av tommy norum - 30 december 2017 11:21


82 % av gängkriminella i Stockholm är invandrare 

 

Tidningen Expressen har kartlagt den organiserade brottsligheten i Stockholm. Av 192 personer har nästan alla, 94,5 procent, minst en utlandsfödd förälder. Kriminologen Jerzy Sarnecki förklarar överrepresentationen med att invandrarna är fattigare än etniska svenskar. Andra förklaringar som ges är "strukturell rasism" och "diskriminering".

40 personer har skjutits ihjäl och 135 personer har skadats i de totalt 306 skjutningarna i Sverige hittills i år. Det är mer än dubbelt så många som för bara fem år sedan.


Bildresultat för Gängkriminalitet

82 % av gängkriminella i Stockholm har invandrarbakgrund . Sedan finns det de som påstår att den ökade kriminaliteten inte har ett dugg med den naiva invandringen som pågått i decennier att göra . Den strutsmentaliteten får man nog försöka släppa innan det är försent. 

 Detta är vad som händer i Sverige i dag på grund av att framförallt våra politiker totalt tappat kontrollen över utvecklingen de senaste åren. Det här är spåren många gånger av en obefintlig integration av nyanlända och som skapat utanförskap no go zoner där bilbränder och droghandel och kriminalitet fått utvecklas utan att våra politiker och myndigheter reagerat i tid. Samtidigt som en ny forskning visar att utanförskapet och segregationen fortsätter att öka genom att svenskar flyttar från områden där det bor folk som inte är födda i Europa. Vem har ansvaret för den utvecklingen bör man fråga sig september 2018.


 

Här är ett axplock av de rubriker som publicerats i svensk nyhetsmedia de senaste dygnet

 

Tre spårvagnslinjer stoppades efter oroligheter vid Väderilsgatan i Biskopsgården. .

.  Ungdomsgäng i Eskilstuna attackerade polis och allmänhet med raketbeskjutning

.  Räddningstjänsten i Landskrona får polisstöd vid utryckningar

.  Flera män misstänks ha våldtagit kvinna i Malmö

.  En polisbil har sprängts utanför ett polishus i Malmö – natten mot lördag

.  De senaste dagarna har flera personer beskjutits med fyrverkeripjäser på olika platser i Helsingborg.

.  Maria Park attackerades en man av ett ungdomsgäng som sköt raketer mot hans bil.

.  En man i 20-års åldern åtalades för våldtäkt och våldtäkt mot barn.

.  Natten till fredagen tändes två bilar på i Halmstad. Polisen misstänker att branden var anlagd.

.  Eslöv Polisen fick i tisdags förmiddag rycka ut till Bergagymnasiet  om ett storbråk inne på skolan..

.  En grov våldtäkt inträffade på Högaholm natten till fredagen. Det är det fjärde på kort tid i Malmö. 

 

 Ett land på väg mot kollaps. Det är en bild av Sverige som sprids allt oftare. Det måste tas på allvar – annars kan handel och turism påverkas, menar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist. Ja men vad jag förstår så är det väl du och dina regerings kompisar som är de enda som kan förändra den bilden. Hittills så har det hela mer handlat om att tysta de som för fram kaoset som växer fram än att konkret försöka förändra genom politiska handlingar som stoppar utvecklingen.

 

tn


 

 

 

 

Av tommy norum - 22 december 2017 11:00


7 foton  från Julskyltningen  i en antikaffär vid  Värmlands Nysäter      


   

    

    

   

Av tommy norum - 15 december 2017 07:23


Lite mer sans vore nog på sin plats i metoo uppropet


Men utgångspunkt från anmälda brott 2016 i kvinnorelaterade brott och med ett mörkertal på ca 100% så kan man väl konstatera det är förhållandevis väldigt få män som håller på med det metoo rörelsen försöker få till är alla mäns har ett ansvar i. Man kanske skulle börja rensa upp i sexträsket hos journalistkåren, teater och kulturetablissemanget så kanske det inte blir så mycket kvar av att gotta sig i vad vanligt folk har för sig på arbetsplatserna eller på fritiden.  


Bildresultat för metoo

Frågan är väl om ca 96% av männen eller över 5 miljoner skall behöva känna ansvar för hur  ca 1.5 % eller ca 75 000 av männen uppträder mot kvinnorna och där betydligt mindre än 1 % 50000 av mänen i Sverige begår någon form av våldtäkt och där de som blir dömda har 80 % någon form av invandrarbakgrund.     


Kan den reaktionen på rubriken bero på att man aldrig själva varit med att utnyttja kvinnor sexuellt eller på andra sätt nervärderat kvinnan som tydligen är vardag i media, kultur, film och teatervärlden. Frågan är väl om inte många kvinnor överreagerar på händelserna som skett i deras liv där våld inte är inblandat. Om nu politiker som Mona Sahlin och vår utrikesminister Margot Wahlström har upplevt att någon försöker tafsa på dem så har man väl för tusan så mycket kurage att man har vett och säga ifrån.

 

Det skulle väl vilken kvinna som helst med lite pondus göra klart olämpligheten av ett sådant beteende. Och om man i den ställningen inte har mod eller kurage att göra klart för vederbörande så kan man undra vad man har i politiken att göra. Att komma flera år efteråt och beklagar sig verkar vara mer ett spel för galleriet.

 

Inom kultur och teatervärlden finns det tydligen gott om rötägg som utnyttjar sin ställning med att lova både roller och andra förmåner och där kvinnorna låter sig luras att gå med på att bli utnyttjade säger väl i de fall där inte våld är med i spelet lika mycket om kvinnorna som om de män som deltar i spelet. I bland kan man undra vilken som lurar vem.

 

Att det förekommer ett sexuellt spel på alla arbetsplatser där det tas och ges om inte så har väl de flesta erfarenhet vad som förekommer på firmafesterna runt om i Sverige.  Att det finns de som vaknar upp med dåligt samvete efter en sådan fest av bägge könen där de kanske varit lite för frikostiga i vilka sexuella signaler man gett i fyllan. Lättfotade både damer och herrar finns det på alla arbetsplatser framförallt tydligen inom media och kulturvärlden där också spriten flödar mer än vanligt med risk att omdömet får sig en knäck.

 

På Twitter, Facebook och Instagram vittnar kvinnliga skådespelare, journalister, artister och det är de kvinnorna som låter mest och  högst i metoo kampanjen som kanske befinner sig just i de branscherna som har svårast att ta till sig sina rättigheter och skyldigheter som kvinna och agera efter det. Så man kan ju fråga sig vilken typ av kvinnor som dras till de brancherna som tydligen inte har förmågan att förstå sina rättigheter som kvinna i samhället och handla därefter.

    

Där finns också de flesta PK fantasterna som gärna vill tala om för andra hur de skall bete sig men som visar sig att där finns de största rötäggen. Att det sedan finns politiker som nu rider på vågen för att ta politiska poäng och vill gärna framstå som feminister utåt men när man skrapar lite på ytan så visar det sig att man har inte aning vad det ordet innebär i praktiken.      


Men att männen som kollektiv skulle känna sig ansvariga för det som nu sker i metoo världen är en aning befängt. Att högst 1 % av männen uppträder som rötägg gentimot kvinnan med sexuella ofredande eller att några promille av männen som ägnar sig åt våldtäkter enskilt eller i grupp och där de flesta dömda har en invandrarbakgrund. Så sluta upp med att skuldläge alla män i Sverige om deras ansvar i hur en liten klick kvinnor känner sig sexuellt trakasserade i samhället av nägra rötägg till män .

 

Det finns en betydligt större anledning till oro  för de våldtäkter som ökat lavinartat efter den stora invandringsvågen där inte ens 10 % klaras upp av polisen utan männen går fria än vad en liten klick kvinnor mest från media, kultur och artistvärlden som känner sig sexuellt ofredade på sina arbetsplatser när männen tar sig friheten att klappa dem i rumpan.  

tn

              

 
Av tommy norum - 25 november 2017 07:00Så när nu vettet sakta men säker gör sig påmind hos våra politiker så börjar nästa fas i komedin. För då inleder de svenska rikspolitikerna operation " "Det är någon annans fel att det blev så här tokigt".


   


Kan vi överhuvud taget lita på de politiker vi valt  in i riksdagen är kompetenta för sin uppgift. Läser man rapporten från riksrevisionsverket om hur illa man skött invandringsfrågan med beslut utan tillstymmelse till konsekvensbeskrivningar både  det ekonomiska på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och framförallt på integrationsområden så blir man närmast mörkrädd att det i dagens Sverige våra politiker så lättvindigt och ansvarslöst hantera våra skattepengar.

 

Men kan det bli något annat resultat av den migrationspolitisk som i omgångar klubbades i Sveriges riksdag där de enda opponenterna var SD som fortfarande får bära hundhuvudet för sin inställning i sina försök att begränsa invandringen. Medan de övriga partierna i stor enighet i en anda av humanism, och hopplös inkompetens och utan en tanke på konsekvenserna tog beslut rörande eniga över blockgränserna. Något som kommer bli en dyr historia för det svenska folket. En politik som nu riksdagen vältrar över ansvaret till kommunerna att reda upp konsekvenserna av och det utan förbehåll när de nu tvingas in i en situation att ta det ekonomiska ansvaret för något som riksdagspartierna tagit beslut för.  


Medan de flesta länder i Europa hade en jämn stabil invandring så stack Sverige ut med en tiofaldig migration med våra politikers goda minne och utan att de reagerade. Den enda reaktion utöver SD var väl när deras egna förde fram frågan om man inte skulle försöka komma fram till ett realistiskt antal som vi orkar ta emot Men med resultat att de förflyttades från sina poster för att inte störa den utstakade migrationspolitiken. Det gällde både den då sittande moderata migrationsminister Tobias Billström som Reinfeldt snabbt gav silkessnöret när han offentligt ifrågasatte den politiken som inte hade den minsta ambition att begränsa inflödet av flyktingar till Sverige. Samma sak hände med Liberalernas Nyamko Ana Sabuni som integrationsminister hade en egen agenda hur flyktingpolitiken skulle skötas men för döva öron i Liberalerna.

 

Det tar sin tid för en del politiker att fatta men det man kan konstatera att numera är Liberalerna  i fatt Nyamko Sabuni” idéer om flykting- och integrationspolitik. Vi kan också konstatera att Tobias är tillbaka i moderaterna med nya uppgifter under Kristersson.  Bara att konstatera att sent skall syndarna vakna. Men det som stör mest är väl att inga politiker är beredda att ta sitt ansvar för den uppkomna situationen utan nu börjar en ny fas i komedin. 


Nu börjar trätan inom partierna i de båda blocken vem som har ansvaret för den uppkomna situationen vi nu befinner oss i . Moderaterna har tydligen helt tappat minnet hur det hela började med Reinfeldt som statsminister med öppna era hjärtan och här finns det hur mycket plats som helst att ta emot nya svenskar. Stefan Löfven moraliserar och ropar på hjälp av övriga Europa att lösa konsekvenserna av deras naiva flyktingpolitik. – Sverige har försatt sig själv i denna situation genom att i många, många år föra en extremt oansvarig invandringspolitik, meddelar Danmarks integrationsminister Inger Støjberg i en intervju om Stefan Löfvens desperat rop på hjälp. Det är många som håller med henne bland annat så har det väl till slut gått upp för Sjuklövern att den naiva flyktingpolitiken som de in i det längsta försvarade med spott och spe för de som för länge sedan reagerat negativt på den politiken inte håller i längden där man nu börjar höra svaga viskningar från sjuklöverns representanter att vi har nog varit en aning naiva.


Men fortfarande så anklagar man Sverigedemokraterna som främlingsfientliga och anses inte att de är att lita på. Något samarbete vill man inte höra talas om. Men att man till slut blev tvingade att ta deras invandringspolitik rakt upp och ner det vill man inte låtsas om. Så frågan väl vem kan medborgarna lita på i fortsättningen? Det vi i alla fall vet är att det finns bara ett parti i riksdagen som helt kan svära sig fria för ansvaret av den naiva flyktingpolitik som nu håller på att förändra Sverige.  


tn
 


 

 

 

 

 

 

 
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se