Alla inlägg under oktober 2011

Av tommy norum - 31 oktober 2011 14:14

På Onsdag har politikerna i Åmål tolkningssamtal över hur " mycket restriktivt, restriktivt och återhållsam skall tolkas ".

Kommunen har i sin vindkraftsplan strukit i stort sett allt i var vindsnurror skall kunna få en gräddfil för en etablering genom att i sin vidkraftsplan utöver olämpliga områden klassa hela kommunen som övriga områden. Vindkraftverk mellan 4-6 verk skall i sin bedömning om etablering klassas med mycket restriktiv hållning när det beviljar ansökningstillstånd. Upp till 4 verk skall klassas restriktiv och enstaka skall klassas som återhållsam när man ger tillstånd för prövning.


När nu Kingebol har fått klartecken med sina 6 verk från fullmäktige för ett prövningstillstånd där miljöaspekterna kommer att ge utslag om en etablering blir godkänd så har fullmäktige i princip satt ribban hur man skall tolka mycket restriktivt. Om detta tolkningsförfarande skall bli det normgivande så betyder det att i stort sett hela kommunen öppnas för att ingå i ett prövningstillstånd där det är Länstyrelsen som har sista ordet genom sin miljöprövningen av projekten. De kommuninnevånare som har andra perspektiv för hur man skall uppleva kommunen än dessa giganter till verk på över 200 m som dominerar landskapsbilden, de blir blir totalt överkörda trots sina klara signaler i de senaste kommunalvalet.  


Vi kommer att få se både Fröskog och Edsleskog passa på att få prövning av sina vindkraftsverk när kommunen frånsäger sig vetorätten och låter Länstyrelsen och miljöprövningen vara det som ger utslag om det kommer en etablering till stånd, inte kommunen.

Skärp dig nu Michael Karlsson (S ), velighet är ingen bra egenskap för en politiker. Har man inte mer sunt förnuft i bagaget när man skall tolka resultatet i det  senaste kommunalvalet där väljarna klart sa ifrån vad de tyckte om Centerns och Moderaternas framfart i vindkraftsfrågan, då har man inget i politiken att göra. Det är inte fastighetsägarna som skall ha företräde åt vilken håll kommunen skall utvecklas utan medborgarna genom sina politiska ombud. 

Att inte Centerpartiet och Moderaters tar till sig tolkningen av valresultatet är en sak, men att Socialdemokraterna som kom till makten med sin inställning till vindkraftsplanerna det som var huvudorsaken till kommunalvalssegern, är en aning förbryllande.


 

Håller det här gänget på att kollra bort den  tydliga signal som valresultatet i kommunalvalet gav i vindkraftsfrågan ?.


 

Det här området på 6 st över 200 m höga verk gav fullmäktige klartecken för en miljöprövning trots att vindkraftsetableringar på 4 - 6 verk i övriga områden skall bedömmas efter en mycket restriktiv hållning för att få en miljöprövning . Detta betyder i klartext att politikerna har lämnat i från sig sin vetorätt och låta  miljöprövningen ligga till grund för en etablering. Det som i det politiska spelet hela tiden varit fastighetsägarnas och vindkraftsindustrins tanke för att slippa glåfingriga politikers omdömme när de försöker följa det tydliga valresultat

som klart sa ifrån hur man såg på en okritisk vindkrafts etablering på fastighetsägarnas villkor.  


Nu får vi se om vårt kommunalråd Michael Karlsson ( S )har pondus och stå imot påtryckningarna från fastighetsägarna och vindkraftsindustrin när de förespråkar att ta bort vetorätten för politikerna i etableringarna och i stället låta miljöprövningen vara det som bestämmer var vindkraftsverken skall etableras. En beslut som på ett eller annat sätt kommer att få stora politiska följder i framtiden för socialdemokraterna.  


           

Av tommy norum - 30 oktober 2011 09:33

Vindkraftverk i Kingebol skall prövas står det i Lördagens PD. Politikerna kommer nu att inleda blocköverskridande diskussioner om formuleringen i kommunens vindkraftsplan skall tolkas.


Kanske skulle man först skulle fråga de innevånare som anser sig berörda i frågan och då menar jag inte bara fastighetsägarna som med sina politiska bröder vill ge sig företräde i tolkningen. Kanske är det hur  medborgarna anser kommunens natur skall upplevas i framtiden som är det viktiga.


Centerpartiet gjorde ju ett lappkast inför valet och vände kappan efter vinden när de strök en del vindkraftsparker  för att blidka väljarna i tron att om de blev valda kunde etablera vindsnurror lite överallt i kommunen för att för den skull inte bli frågan om vindparker " 7 st är vindpark  6 är det inte." Nu förstorar man varje verk  i stället för att få lönsamhet i sin investering, ett faktum som vindkraftsanhängarna var mycket väl medvetna om när de tog beslutet om en minskning av antalet parker.

 I Centerns och Moderaternas värld vill man etablera snurror i stort sett i alla områden bara de inte överstiger 6 st samlade verk = park. Det är bara att konstatera att farhågorna som landbyggdsbefolkningen, naturvänner, upplevelseindustrin, det tar man inte den minsta notis om "fortfarande"


Hur skall Dalsland uppfattas i framtiden ? Hur ser de boende runt dessa verk på sin situation ? Vilka störningar ger dessa verk i den upplevelseindustri som politiker i andra sammanhang anser så viktig ?

Att börja diskutera formuleringar i vindbruksplanen utan att först ta reda på konsekvenserna för kommuninnevånarna i de olika tolkningarna är väl en aning korkat.  Om det kommer 4-6 mastodontverk så är väl inte antalet det som politikerna skall fokusera sig på utan hur det uppfattas i naturen.  Min tolkning av väljar resultatet är ju att landsbyggdsbefolkningenl inte vill få sin närmiljö förstörd, då är nog inte antalet det som är det mest intresanta utan hur den upplevs det viktiga.

 Det som så tydligt har kommit fram i denna debatt är att många av politikerna sitter mer för att ta tillvara sina egna särintressen än medborgarnas. Ett konstaterande som väljarna bör ta med sig vid nästa kommunalval.

  Det var sådana här bilder som fick vindkraftsanhängarna att se rött när de före valet  presenterades i massmedia om vad som väntade om man tog Vindkraftsplanen fullt ut. En presentation som fick vindkraftsanhängarnas argument att falla som luften ur en ballong.

Kanske skulle politikerna först ta reda på om medborgarna anser antalet 7 eller 4-6  av dessa mastedont verk utplacerade i naturen skulle ändra sin inställningen till det de så klart gav utryck i senaste  kommunalvalet. 


Av tommy norum - 29 oktober 2011 14:43

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Allmänt

Av tommy norum - 27 oktober 2011 09:51

 
 Omröstningen om Måkebergs prissättning är nu avslutad.
 
Av  röstande 538 bloggläsare så tycker 91.7% att priset på Måkeberg var för lågt, " 750000 kr",  6.1 % tyckte det var rätt pris och  1.3%  tyckte det var för högt det betyder i klartext att av 538 röstande så tycker hela 493 personer att priset var för lågt satt medan bara 32 personer tyckte att det var rätt pris. Ingen vetenskaplig undersökning men kanske något att ta  till sig och ta lärdom av när politikerna gör affärer med våra gemensamma tillgångar till hugade spekulanter.
 
Att  sen kommunen i kontraktet förbinder sig att göra kringinvesteringar i området för hela försäljningssumman skvallrar väl om en mycket dålig kunskap om hur man skall förvalta våra gemensamma tillgånger på ett för kommuninnevånarnas bästa sätt.
 
 Det är väl sinikativt för den förra politiska ledningen när de i investering efter investering under åren släppt iväg skattepengar till än det ena än det andra som man sen i efterhand förstår utan ett uns av ordentliga analyser och framförallt sunt förnuft i botten av sina politiska beslut.
 
Det stående argumentet som de styrande politiska partierna har är att det är för kommunens bästa utan att på något sätt kunna verifiera sina påståenden med  uppföljningar av sina investeringar. 
 
Man kan inte år efter år i sin politiska gärning ta beslut på sådana osäkra grunder. Mycket lätt att  i efterhand se att alla investeringar framförallt inom fritidsektorn med drift, underhåll och kapitalkostnader, investeringar som i de politiska samtalen skulle vara en positiv injektion för kommunen har blivit precis tvärtom.
Med minskad befolkning, högre arbetslöshet, högre skatter, högre skuldbörda säger väl en hel del om vad dessa klyschor som kommer från politikerna när de försvarar sina beslut, betyder i verkligheten.
Norra Hamnplan och Måkeberg som på pappret verkar vara ett lyft för de bostadssökande som vill ha andra alternativ än det som redan finns. Men blir det något lyft för Åmål och någon slags motor för politikernas dröm om en expanderande kommun där en befolkningsökning till 15000 innevånare hägrar  ???????????????????????????????????????????????
 
Utan den minsta eftertanke vad våra investeringar med kommunala pengar gett för resultat i kommunens utveckling under åren så fortsätter ekot efter det enda argument som politikerna förmått ge till oss medborgare  "Det är bra för Åmåls utveckling, det är bra för Åmåls utveckling, det är bra för Åmåls utveckling, det är bra för Åmål utveckling "  
  Är det så här våra politiker och tjänstemän drömmer om att norra hamnplan och Måkeberg skall se ut i framtiden ? Jag tror att de kommer att  bli grymt besvikna  av slutresultatet.

Av tommy norum - 22 oktober 2011 12:29

En ovanligt korkad analys över Åmåls ståndpunkt att stoppa vindkraftsutbyggnaden läser man om i dagens PD:s Synpunkt när Helena Sellering går in i debatten och frågar sig om vi skall sluta använda el eller som Tryggve Lihv i en tidigare insändare frågar om vi skall bygga kärnkraft i Åmål när vi nu har stoppat utbyggnaden av vindkraftverk.


Helena Sellering frågar sig också varför det bara är motståndarna till en fri utbyggnad av Vindkraftsverk som organiserar sig.

Man slutar aldrig att förvåna sig om utspelen som görs av vindkraftsanhängarna där de aldrig ens försöker på ett konstruktivt sätt gå in och bemöta farhågorna som de boende på landsbygden i sin opinionbildning försöker åskådliggöra både med fakta och i ljud och bild visar hur dessa mastodontkraftverk påverkar bilden av naturlandskapet Dalsland.


Ett landskap som med sin orörda natur och där turism borde ha en framtid. Istället så trycker man ner sådana opinionsbildningar med att försöka göra dessa till några omdömeslösa individer som pratar strunt och som är en samllng gaphalsar som ingenting begriper. Man har till och med negativa åsikter om massmedias roll i det hela när de visar visuella bilder av hur de kommer att dominera landskapsbilden.


Organisera ett seriöst motstånd med sådana svaga argument i bagaget det blir nog ingen lätt uppgift. 


Helena Sellering är ju också en av dessa som negligerar dessa farhågor genom att i sin insändare fråga sig har ni varit vid ett vindkraftverk någon gång och hört det svaga svischandet det åstadkommer. Om ni skall höra då får ni gå riktigt riktigt nära.

Varför inte gå in i debatten med utgångspunkt från de farhågor som vindkraftsmotståndarna har mot en fri utbyggnad när markägarna vill ha fri lejd att sätta upp sina sparbössor utan att ta hänsyn till andra argument än sina egna.

Sverige har satt upp ett nationellt mål för vindkraft,  ett mål som Dalsland redan uppfyllt med råge i sin nuvarande utbyggnad.

Lite sans i debatten och försöka hålla sig till kärnfrågan som är, " vad tycker åmålsborna framförallt de som bor på landet om den utbyggnad som markägarna har som mål i sin framställan".

Nu har ju vi genom ett val gett den nya politiska majoriteten en fingervisning om vad medborgarna tycker och där vindkraftsfrågan var den klart främsta orsaken till att Centern med sina vindkraftsanhängare åkte ur Stadshuset.

Det tycker sådana som Helena Sellering inte är något att bry sig om utan vill hellre lyssna på markägarna än tolka valresultatet. Kanske betydelsen av vad demokrati innebär vore  något för vindkraftsanhängarna att ta till sig.

Skall överhuvudtaget  politiker i kommunstyrelse och fullmäktige vara med och rösta om sin egna privata intresse utan att det finns ett jäv att ta hänsyn till,  kanske en sak för vår kommunchef att utreda och upplysa för våra valda politiska ombud vad som gäller. 

Av tommy norum - 18 oktober 2011 13:05

Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagens sång som är en hyllning till vår vackra Huvudstad. En  stad med mycket vatten som gör den speciell.

Själv gjorde jag en blixtvisit under helgen, där gamla stan fick ett besök.

Som vanligt mycket folk av alla nationaliteter.

Det var som Marten i Arvika i hela stan.

 

Här var uteserveringarna packade med folk en Oktoberdag med 7 grader varmt i luften. 


 Gycklare finns det gott om med olika avsikter, för det mesta att tigga pengar.

Den här filuren kom springande mot mig och ett barnbarn som jag hade i sällskap och på ett obegripligt språk försökte förklara att han inte ville bli fotograferad. Stämningen blev en aning hätsk tills han förstod att vi inte lät oss skrämmas. Då sträckte han fram en tiggarbössa som vi dock avböjde att lämna bidrag till. Han avlägsnade sig till slut med som jag uppfattade, en förbannelse som skulle drabba mig.  Det finns tydligen många sätt att samla allmoser på.

 Musikanter som här på Järntorget fanns det gott om som också är med och bidrar till den speciella stämning som gamla stan visar för turisterna.


 I Storkyrkan i Stockholm finns träskulpturen " Sankt Göran och Draken" från år 1489 skänkt av " Sten Sture den äldre " som ett segermonument över slaget vid Brunkeberg. Här på köpmantorget i gamla stan finns en kopia gjuten i brons.


 Här har vi min favoritaffär i Stockholm "Fartygsmagasinet". Där finns alla slags gamla prylar skrotade från fartyg under åren.

Lampor, kompasser, båtmodeller, litteratur mm. Tyvärr var affären stängd vid vårt besök så vi fick fönstershoppa.

 

En mini-utställning av båtmodeller från flydda tider utan FI-anhängare (feministiskt parti) fanns i fönstret. Här sitter kaptenen i aktersoffan och tar en pilsner medan madamen skrapar för fullt på Pettersson-båten


Kolla detaljerna i och utanför båten. Här har man inte sparat på mödan att få intrycket så nära verkligheten som möjligt. Man får känslan att bli förflyttad till ett båtvarv på fyrtiotalet där dessa detaljrika båtmodeller påminner om en flydd tid där man var beroende av varandra både när man sjösatte och drog upp för vintern. En affär som är ett måste att besöka om man är i gamla stan och är intresserad av marint i alla dess former. Allt är till salu. 
        

Av tommy norum - 17 oktober 2011 18:43

Den interna revisionen  har fungerat mycket dåligt i Åmåls kommun under flera år där den dåliga kompetensen verkligen kommit i dagen . Trots påstötningar och faktaunderlag så har inte våra revisorer reagerat på politiska beslut som inte följer kommunallagen.


Det verkar som om våra interna revisorer helt missuppfattat sin roll under flera år. De är utsedda av fullmäktige att ta tillvara medborgarnas intresse inte politikernas. Under flera år så får man uppfattningen att det har varit politikernas intresse som kommit i första hand genom att inte vilja granska oklarheter i den kommunala verksamheten.


Hur är det nu , har den politiska ledningen i kommunen intresse att få en ordentlig genomlysning av den kommunala verksamheten ? Eller skall ni nöja er med den externa revision som nyss genomfördes  och som inte på något sätt ansträngde sig att lyfta på stenarna för att ge kommuninnevånarna en  sann bild över hur verksamheten har skötts under Centerledningen. 


Michael Karlsson det går inte att i massmedia göra sken av att man inte är nöjd med den externa revisionen som inte gav någonting utan att ta tag i saken och få en ny revision som fokuserar sig på oklarheterna som vid detta laget är kända av politikerna i alla läger. Hur skall annars väljarna få en rätt bild när politikerna sluter sig som musslor i sakfrågorna och inte vill deltaga i debatten och där vi har en lokalpress som inte vill vara med utan försöker på alla sätt ge sken av att allt är bra som det är ?

Revisionen är till för att kommuninnevånarna skall få klarhet i förhållandena hur man skött våra tillgångar i politiska beslut och för politiker att ta lärdom av misstagen som begåtts så att det inte upprepas. .


För det är väl inte påtryckningar från det avgående blocket som var ansvariga under perrioden som blokerar nya beslut i frågan. Slutar du och granska så går vi med på ................!


Skall Socialdemokraterna med den nya alliansen få förtroende av väljarna i fortsättningen då får man också vara beredda att ta obekväma beslut som också kommer att åskådliggöra att det är inte bara det borgliga blocket som är insyltade i konstiga beslut i kommunens verksamheten utan det finns också Socialdemokrater som har en stor del i eländet där man av okunskap ,ointresse och delaktighet inte förmått sig att reagera med sunt förnuft i botten.


Tyvärr så sitter det  fortfarande  kvar personer både i den socialdemokratiska och på  den borgliga  sidan och som har ledande befattningar i politiken som har all anledning att inte vilja driva på en extern revision värd namnet.       

Av tommy norum - 14 oktober 2011 15:03

  Drevet på Håkan Juholt, där framförallt Expressen och Aftonbladet är de som intagit frontlinjen och som det verkar inte skyr några medel för få bort honom från ordförandeposten i det Socialdemokratiska partiet, verkar inte fått avsedd effekt. 


Undrar om inte pressombudsmannen skulle gå in och granska förloppet. Här går man in med påståenden att det finns glasklara regler att följa i bostadstillägen som riksdagsmännen har tillgång till, vilket sen inte visat sig vara sant.. Det fanns tydligen inga regler alls att hålla sig till utom möjligen moraliska där då socialdemokrater som  i sin framtoning av sin politik vill framstå som någon garant för  solidaritet och  rättvisa inför medborgarna.


Sen går man då in och granskar reseräkningar under en 3 årsperiod där man finner 2 st bland hundratal som inte stämmer överens med verkligheten och där beloppet rör sig om ca 1000 kr. Att finna 2 st bland hundratal borde ju vem som helst förstå att det inte finns något system i Håkans juholts sätt att redovisa för att sko sig på skattebetalarna. Fel datum på fel redovisning är nog mer troligt.

En slarver med andra ord men ingen snyltare. 

Utan tvekan blir det en svår tid för Håkan Juholt, han har för all framtid fått stämpeln snyltare på sig.  Men är han en snyltare som medvetet försöker lura skattebetalarna ? Jag tror inte det. Han är en slarver som handlar först och tänker sedan. Ingen bra kombination för en partiledare i det Socialdemokratiska partiet, men som partiet beslutat att blunda för  när man gett Håkan fortsatt förtroende att leda partiet inför framtiden.

När sen åklagaren beslutat att lägga ner förundersökningen försvann en stor börda från partiet och Håkan Juholts axlar.

Ett bra beslut att sätta ner foten och inte låta den tredje stadsmakten,"massmedia" bestämma villkoren för politiken med rubriker som sen visar sig vara rena ljuget.

      

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4 5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Oktober 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards