Alla inlägg under november 2012

Av tommy norum - 30 november 2012 07:00


 

foto Ollle Andersson / Åmåls kommun 


Handelns konsult  herr Doktor Krafft har dragit med sig våra politiker och tjänstemän  till  Holland  för att få inspiration för att göra Åmål till en bättre handel och turist stad .  Men att ta en liten stad i Åmåls storlek i Europas mest tätbefolkade land med nästan 17 miljoner innevånare på en yta som motsvarar Småland är väl ändå att rejält skjuta över målet i sina ambitioner att få tillväxt i handel och turism i vår kommun med idéer från en stad med sådana förutsättningar.


Här förundras man över hur man i en sådan liten stad i Åmåls storlek kan ha en blomstrande handel och en turistströmning  som kan göra vilken kommun som helst grön av avund i Sverige. . Men att visa en stad  i ett land som inom 10 mils avstånd har en potential kundkrets på 17 miljoner och jämföra med lilla Åmål  speglar väl lite av det som saknas i Åmål , sunt förnuft . 


Hur vore det om man försökte hitta kommuner som lyckas i glesbygden att med handelsexperten Krafts rekommendationer få en ökad handel. Finland, Norge och Sverige vore väl mer lämpligt att försöka hitta exempel på kommuner som lyckas att utvecklas, än att dra ända ner till Holland.

Sanningen är väl att Doktor Kraft har svårt att hitta kommuner som lyckas  i våra  glesbygder när deras handel blir utkonkurrerade av dessa köpcentra som växt upp likt svampar ur jorden runt våra kommuner och som våra kommuninnevånare vallfärdar till och där det bjuds  på varor som är både billigare, har större sortiment , och i sig själv blivit ett naturligt turistmål på helgerna. 


Om man nu tror att en bättre skyltning, nya rondeller i centrum, uteserveringar som gränsar till Åmålsån och kanske elektroniska tavlor, eller arrangerade fasader med historiska motiv  har någon chans att förändra folk köpvanor  i ett centrum där det försvinner affärer varje år och ersätts med  verksamheter långt ifrån det vi kallar traditionell handel så kommer det där med sunt förnuft in i bilden igen. 

Så frågan är väl när skall man komma till verkligheten och acceptera den som den är istället för att fortsätta pumpa in pengar i omöjliga projekt som centrum och turism.  Har vi inte fått nog av den varan nu där drömmar och visioner har ersatt sunt förnuft i politikernas och tjänstemännens sätt att driva vår kommun .


Lär man sig aldrig av de misstag som man gjort under åren  utan fortsätter i samma spår utan en tanke på eftertänksamhet, analysera och värdera resultaten av de resurser man pumpat in i olika projekten under åren  utan att kunna visa  tillstymmelse till den utveckling som man förväntade sig och som man gick  till beslut på .


Vi kommer att i åratal få dras med kostnaderna för dessa drömversioner i tjänstemanna  förslag som våra politiker svalt med hull och hår och som visat sig inte ha någon bärkraft i verkligheten .

Den senast var ju Najad affären där man lyckas trolla bort ca 35  miljoner av våra skatter när man nu tvingas sälja fabriken med en rejäl förlust.                  
Av tommy norum - 28 november 2012 07:00

Kommunens jurist  har nu samlat sina trupper för slaget om Hamnterminalen och med Håkan Skogh i huvudrollen.

Kommunen vidhåller att det är Håkan Skoghs slarv att strunta i den besiktning  som hyresgästen enligt hyreskontraktet skall stå för, och att strunta i sotningen,  är orsaken till branden.

Att han sen efter branden försökte få skorstensfejarmästaren i kommunen att skriva ut ett intyg i efterhand kanske på sitt sätt bevisar att han inte fullföljt sina åtagande fullt ut.   

Kommunen kommer att kalla in vårt förra kommunalråd Kurt Svensson  ( c ) och dåvarande förvaltningschefen Tommy Jingfors i tvisten med Dalbobåtar. Bägge två pratade sig ju samman och ljög friskt inför åklagaren när man blev anmäld för tjänstefel i och med att de var ansvariga för den subvention som Dalbo-båtar  fick ta del av när man upprättade hyreskontraktet.

Trots att Lennart Karlsson (dåvarande fastighetsingenjör )  som förövrigt också är inkallad som vittne , klart påkallade för kommunstyrelsen att de överträder sina befogenheter när de struntar i vad kommunallagen säger om att gynna enskilda medborgare, så lät man kontraktet gå vidare till fullmäktige för beslut.

Att det fanns fullmäktigebeslut på att förutsättningarna för att gå med på investeringen är att den fullt ut skulle betalas med hyresintäkterna, struntade man blankt i.

Vi kan nu konstatera läser vi i PD  att byggkostnaden för att bygga om terminalen till en marint centrum kostade skattebetalarna 13.2 miljoner , men Dalbobåtar kom undan med en hyra som i stort sett inte ens täckte hälften av kapitalkostnaderna för bygget, resten tyckte Kurt Svensson  ( c ) och dåvarande kommunstyrelse att skattebetalarna skulle stå för.


Att vi fortfarande har kvar politiker som visar en sådan nonchalans för både kommunallag och hur man förvaltar våra tillgångar så är det mig en gåta att de inte för länge sedan förflyttas från de politiska taburetterna av partierna i kommunen.


Vi har ju också folkpartisten  Thomas Olson som satt som spindeln i nätet som ordförande i Samhällsbyggnads- nämnden där det myglades och vilseleddes med var kostnaderna egentligen hörde hemma. Han var inte ens främmande att för fullmäktige ljuga om omständigheterna varför olika verksamheter ( örnäs camping ) inte lyckades hålla budgeten.

Så ni som satt i kommunstyrelsen på den tiden  Kurt Svensson (c ) Anne Sörqvist (c ) Birgitta Johansson (s) Ewa Arvidsson ( s ) Gustav Wennberg ( s )  Christer Törnell ( kd ) och  som fortfarande finns kvar i politiken.

Tycker ni verkligen att ni har de rätta förutsättningarna för att förvalta medborgarnas tillgångar med den inställning till det som skall vara garanti för att skydda  medborgarnas intresse, nämligen kommunallagen och de beslut som tas i fullmäktige. 

Vi får väl se till att våra  partier vaknar upp ur sin törnrosasömn och gör sig av med dessa kandidater som bevisligen inte har kompetensen att låta sig styras av kommunallagen i sina beslut utan sätter sin egen agenda hur kommunen skall skötas. 

Facit av den politiken borde också sätta spår i vilka kandidater som dyker upp i  valbara platser på röstsedlarna vid nästa val.  

Vi kan ju se att i den omröstning som nu sker i bloggen så tycker ca 95% av läsarna att de inte skall ha förtroende för fortsatt politiska arbete med facit på vad de ställ till med.


Omröstningen kommer att fortsätta fram till nästa val .         

Av tommy norum - 27 november 2012 07:00


Åke Olsson

Måndag 26 nov 15:23

Funderar över om Skolverket lider av brist på arbete,när de tramsar om avslutningar i kyrkan utan inslag av religion och psalmer.Jag och elever har överlevt ett antal avslutningar i kyrkorummet utan att skadats psykiskt eller fysiskt.Fy fan!!!! Nu är botten nådd ,med råge.


Det är inte bara du Åke som reagerar på skolverkets tolkning av hur våra skolavslutningar skall utföras, även vår socialminister Göran Hägglund  kd och  utbildningsministern   Jan Björklund fp  är inne på samma spår men med en mer återhållsamt utryck i sin upprördhet över skolverkets tolkning . Jag tror nog att gemene man anser att det har gått lite för långt i vår anpassning till våra nya Svenskar med andra religiösa  ursprung än 95 %  av svenska befolkningen . Skall  vi skall behöva ändra på våra traditioner för att en liten klick byråkrater är livrädda för att stöta sig med andra medborgare med andra religioner än oss ?   Jag tror inte i min vildaste fantasi att huvuddelen av våra invandrare har en tanke på att  ställa krav på att Svenskarna skall behöva ändra sina traditioner för deras skull, utan här har vi nog konflikträdda byråkrater som ser spöken på ljusan dag.                  Av tommy norum - 23 november 2012 07:00

 


Den 1 januari infördes lagen om valfrihetssystem, Lov. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner som vill erbjuda sina medborgare möjlighet att välja utförare av de tjänster som man fått beslutade enligt socialtjänstlagen. Lagen är ett komplement till Lagen om offentlig upphandling, LOU. Målsättningen med lagen är att öka den enskildes inflytande. I ett valfrihetssystem är det medborgarens behov och önskemål som sätts i fokus.


När tänker politikerna i Åmål ge medborgarna ökad möjlighet att välja utförare av välfärdstjänster ?

Varför inte erbjuda hemtjänstinsatser denna möjlighet där medborgarna själva får välja och välja bort, utförare av tjänst. De som fortfarande vill ha kommunens som utförare kan göra detta medan de som vill välja någon privat leverantör har möjlighet till detta för den som önskar.

Att låta politiker ha makten över den enskildes vardag när vi vet att de i många fall saknar kompetensen att driva verksamheter där kvalité och ekonomiskt tänkande i förvaltningen av våra resurser visats sig vara lika med noll när vi ser på resultatet av deras insatser under åren.


Det finns politiska partier som är livrädda för konkurens för att slippa blottlägga det oerhörda slöseri som förekommer i de kommunala verksamheterna och där hela inriktningen på deras politik är att de inte vill släppa makten över medborgarnas vardag och där de tror sig veta bäst i alla situationer om hur folk vill ha det.


I fler och fler kommuner inser politikerna att skall man kunna få ökad effektivitet och bättre nyttjande av befintliga resurser så måste man bjuda in privata aktörer som kan visa på alternativ genom ett nytänkande .

Med en skuld på snart en halv miljard som skall amorteras eller betalas ut i pensioner så har utan tvekan våra politiker kvalificerat sig till programmet lyxfällan och frågan är väl om inte de ansvariga , där centerpartiet i kommunen har stor del i eländet borde anmälas för trolöshet mot huvudman och där skattebetalarna får ikläda sig rollen som huvudman.

Att från en relativt välmående kommun utan låneskulder för 15 år sen lyckades förstöra ekonomin så fullständigt genom total saknad av sunt förnuft i sina prioriteringar hur våra skattemedel skall användas är en bedrift i sig själv.


Hur kunde bli så här Kurt Svensson C  , Anne Sörqvist  C , Gustav Wennberg S  och ni övriga i kommunstyrelsen på den tiden ?


Totalt sänka en kommun från en relativt välmående för 15 år sen utan låneskulder till en katastrof situation där man nu får inrikta sig på att städa upp efter er utan en möjlighet till nya reformer.


I Sverige har ca 250 kommuner reformen Lov eller är på väg att inför den. Vi får väl se hur länge Socialdemokraterna i Åmål står emot att  låta medborgarna själva få bestämma hur man vill ha sin vardag i fortsättningen .         Av tommy norum - 21 november 2012 07:00

 Åmåls kommun har i rankningen över Sveriges bästa kommuner inom skola klättrat ser vi i Sten Lindströms reportage i PD. 

Man måste ju säja att denna jojotendens ena stunden på 104 plats som i fjol och nu bland de 50 bästa kanske får en att ta hela undersökningen med en nypa salt. 

Onekligen så har kommunen ändå gått en bit på vägen för att komma upp i absolut toppen i rankningen.  Och det utan att kommunen gått Lärarförbundets önskan om bättre löner . Det kanske inte är lönerna som är det största problemet utan lärarna utbildning som sätter sina spår bland  hur eleverna tar till sig kunskaperna.


Finland vallfärdas av våra politiker och lärare  för att få inspiration till en bättre skola, där eleverna kommer ut med en relevant kunskapsbank för fortsatta studier.  Att lärarnas roll i det hela har stor betydelse är alla överens om. Men  att jämföra de Finska  lärarna som har en gedigen och lång utbildning  på 5 år och där yttligare ett år av efterstudier  är vanligt vilket gör att de får en kompetens att lära från grundskola till gymnasiet kanske inte är rättvist när vi vet att  Finland har nästan 100%  behöriga lärare med den utbildningen medan Sverige bara har ca hälften.


Där har man också en inlärningstid som praktikant som också ger svar på om vederbörande passar som lärare. Så att börja i ändan med högre lön i tron att det ger bättre kunskaper är nog lite att skjuta över målet.

En bättre  lärarutbildning  som också skall premieras med bättre lön  är nog melodin för att få folk att söka lärarutbilningen.


Men att ge dagens lärare 10 000 kr  i månaden som lärarfacken krävt  och tro att det ger en bättre skola är nog bara i drömmarnas värld. 

Ett nyexaminerad finsk lärare har ca 24 000 kr/ månad  och slutar på en genomsnittslön på ca 35 000 kr / månad , ungefär samma lön som lärarna i Skåne nu ligger på.


Medan landet i övrigt ligger lite efter.  Och om sen skolorna i Skåne kan uppvisa bättre studieresultat kanske vore något för de fackliga  representanterna att ta reda på och fundera över... 

                  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30
<<< November 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards