Inlägg publicerade under kategorin vindkraften

Av tommy norum - 8 mars 2014 10:15
Vindkraft skrämmer bort turister

5 mars

SVT.se" data-start="click" data-href="http://www.svt.se/wd?widgetId=23991§ionId=560&articleId=1860526&type=embed&contextSectionId=117&autostart=false">

5 min 13 sek
 
 

Vindkraft skrämmer bort turister - SVT.se

 
 

Vildmarksupplevelsen försvinner när djuren lämnar vindkraftparkerna. Turisterna är beredda att betala för att slippa vindkraften.

Vad betyder den omfattande utbyggnaden av vindkraftparker för djur och natur, jakt och friluftsliv och de människor som bokstavligen bor och lever i vindkraftens skugga. Vår resa genom vindkraftland fortsätter.

Negativt för bygden

Stig Persson som bor vid Havsnäsparken i Strömsunds kommun tycker att vildmarkskänslan gått förlorad.

- Absolut, det gäller även turister som kommer hit från Holland och Tyskland, de är ju vana vid vindkraft, och så kommer de hit och det snurrar överallt, säger han och konstaterar att det kan vara negativt för bygden.

Turister väljer andra resmål

Vindkraftens framtida utbredning innebär en påtaglig exploatering av framförallt Norrland. Bara i Jämtland och Västernorrlands län handlar det om över 3 000 verk. En ännu ej publicerad undersökning som Mittuniversitetet gjort visar att vindkraften påverkar naturupplevelsen. Var tredje tillfrågad uppger sig kunna betala mera för att turista där naturen inte påverkas av vindkraft och var femte väljer bort ett resmål på grund av vindkraft.


 Frågan om vindkraft är känslig och om man ställer riksintresset för vindkraft mot miljömålet storslagen fjällmiljö så visar det sig att stödet för det storslagna fjällandskapet är betydligt starkare än vad stödet är för vindkraft, bland Sveriges befolkning, säger Bosse Bodén, på Mittuniversitetet.

ANNONS
Av tommy norum - 7 mars 2014 12:42


Tusentals nya kraftverk planeras – elköparna betalar
 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/vindkraft-en-dalig-affarÄr det verkligen bara elkonsumenterna som skall stå för Sveriges Energipolitik när det gäller vindkraftsutbyggnaden .

Det kostar en genomsnittlig villaägare som har el som energislag ca 800 kr/ år i ökade kostnader. Om man nu pratar om solidaritet varför vältrar man över energi utbyggnaden bara på elkonsumenterna. Ju mer el du förbrukar ju mer bidrar du till energiutbyggnaden med förnybar energi . Är inte övergången till ett mer klimartsmart energi en nationell fråga som alla solidariskt skall vra med och bidra till på ett rättvist sätt. Kanske blir det en valfråga när partierna inför väljarna tar ställning till hur utbyggnaden till slut bör finansieras.      
Just nu byggs enorma vindkraftparker på många håll, tusentals nya vindkraftverk planeras nu.


Men vindkraft är i dagsläget ingen bra affär och skulle vara en ännu sämre om den inte subventionerades av alla oss elabonnenter.

Det är enkelt att gilla vindkraft, vind som får generatorer att snurra, inga utsläpp, förnyelsebar energi. Den svenska vindkraften byggs just nu ut i en rasande takt. Om några år kan vi ha 20 000 vindkraftverk i landet jämfört med 2 500 i dag och etableringen sker numera framförallt i Norrland. Bara i Jämtlands och Västernorrlands län planeras sammantaget över 3 000 verk.

– Då kommer man förmodligen att se vindkraftverk var man än är i länet, konstaterar Bengt Gruvin, sakkunnig i vindkraftfrågor på länsstyrelsen i Västernorrland.


ANNONS
Av tommy norum - 1 mars 2014 10:28


 
 
 
Ingen bild

Dag Blomqvist

Lördag 1 mars 09:21

Den 25 februari fick jag in denna insändare i tidningen Dalslänningen. Jag skicade den också till PD men där har man inte tagit in den - än. Samråd om vindkraft i Dalsland – en ren lögn.

Nu är det så att när vindkraftsbolagen kallar till samråd så är det de flesta gångerna inget samråd de bjuder in till utan till en utställning, detta är den första lögnen.

I de synpunkter som öppnas tillfälle för besökarna att inkomma med påtalas att det inte hållits något samråd utan en utställning. Trots detta anger bolaget i sin tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen att de kallat till och hållit samråd enligt lagtexten si eller så, detta är den andra lögnen.

Sen avger Länsstyrelsens miljöenhet ett yttrande över denna ansökan utan att ta hänsyn till att besökarna faktiskt påtalat i sina s.k "samråds"-yttrande att det inte hållits något samråd utan en utställning och utan att reflektera över att bolaget inte alls hållit något samråd utan en utställning, detta är den tredje lögnen.

När sedan Miljöprövningsdelegationen fattar sitt beslut anger de som underlag till beslutet att samråd har hållits (detta för att kunna fatta beslutet överhuvudtaget) detta är den fjärde lögnen.

Beslutet överklagas då till en miljödomstol (mark- och miljödomstolen vid en tingsrätt) som i sitt beslut finner att samråd har hållits trots att inget samråd alls har hållits utan en utställning, detta är den femte lögnen.

Varpå den berörde överklagar till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som i sitt beslut skriver: "Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast", detta är den sjätte lögnen. 

Därmed är det svenska rättssystemet satt ur spel härvidlag med idel oädla och fula lögner av dem som är satta att försvara och värna om lag och rätt. Detta är alltså första stadiet av anarki (laglöshet) och uppstarten av en oöverblickbar skrämmande samhällsupplösning.

Dag Blomqvist
Ånimskog

Av tommy norum - 20 november 2013 16:11
 

Dag Blomqvist

Dag Blomqvist

Onsdag 20 nov 13:23

Ja, visst får vi vara glada över att kommunen drog sig ur Östbyprojektet. Men om sanningen ska fram så var det inte bara ett tillbaka dragande i all välmening. De stod under direkta hot!

Saken var nämligen den att lektanten Tommy Jingfors hade skrivit på ett arrendekontrakt för kommunens räkning med vindkraftsbolaget där kommunen arrenderade ut mark till detta bolag för att det skulle kunna bygga sina vindkraftverk. Men inte bara sin egen mark arrenderades ut utan även arealer på grannarnas marker, och det utan att berörda grannarna visste någonting.

En polianmälan togs fram och med den i handen stegade en av grannarna upp på kommunkontoret och hotade med denna polisanmälan om de skulle bygga vindkraftverken i Östby.

Skrämselhickan satte in och man tog sin Mats ur den skolan.

Men det var troligen inte den enda anledningen. För om man nu hade byggt dessa livsfarliga vindkraftverk hade återvinningsstationen Östby hamnat inom riskområdet för två av vindkraftverken. Vilket innebar att alla som ville in på återvinningsstationen (inklusive Agda 90 år) var tvungna att använda skyddshjälm, varselväst, skyddsksor och begära specialtillstånd för att överhuvudtaget få komma in på området och lämna sin soppåse, eller vad de nu var de ville lämna där.


fortsättning:

 Hela kommentaren kan ni ta del av under rubriken senaste kommentaren här på högersidan.
Av tommy norum - 8 september 2013 07:00


 


Vem skall vindkraftsmotståndarna rösta på vid nästa val ? 
Många såg nog Socialdemokraterna som en lösning där de utåt sett till medborgarna gjorde sken av att vilja vara återhållsamma med nyetableringar. Men trots protester från de närboende runt de tänkta verken så fortsätter kommunen att bevilja prövningstillstånd till nya etableringar . 


Vindkraftsplanen som togs där man skulle vara återhållsam i sin bedömmning och där man i stort sett satte stopp för dessa parker av vindsnurror.


Ett spel för galleriet  visade det sig som jag befarade i ett blogginlägg för 2 år sedan. Parkernas definition på antal verk går man lätt förbi genom att med mindre antal men betydligt större verk gå förbi hela tanken med syftet av den vindkraftsplan som skulle rädda Dalsland att bli en nåldyna för dessa mastedontverk som kommer att dominera landskapsbilden i åratal framåt.


Kanske Michael Karlsson med andra politiker kan förklara varför i stort sett ett helstopp i kommunen för parker  kan utbytas med satsningar i mindre antal men med större verk där slutresultatet för medborgarnas oro över sin situation i närheten och turistindustrins farhågor över framtiden inte på  något sätt har tillgodosetts med den tolkningen av  vindkraftsplanen  ?  

Medborgare känn er grundlurade, politikerna där Centern varit  den drivande har fört medborgarna bakom ljuset när man tog vindkraftsplanen med förvissning av att vindkraftsparker med definition på ett visst antal verk lätt kunde gås förbi med färre och större som i praktiken sätter en ännu mer negativ bild av landskapsbilden. Bara att konstatera att Vindkraftsplanen kom till för ett enda syfte att lura skjoratan av väljarna för att sedan kunna bevilja prövningstillstånd utan att bry sig om vad väljarna hade för synpunkt i det senaste valet där man sparkade ut Centern när de inte ville lyssna på medborgarna.

 Så Michael Karlsson (s) du företräder varken vindkraftsindustrin eller Centerns egoistiska politiker som mer tänker på sin egen utkomst av etableringarna. Du är faktiskt vald av Åmål medborgare och skall tillgodose deras önskningar i första hand och tolka den Vindkraftsplan som tagits i det syfte det står skrivet i planen och som gemene man med de tjänstemän som la fram den uppfattade hur den skulle tolkas.


 Politiskt rävspel för att lura skjortan av medborgarna kanske gick hem förr när man kunde gömma sig på kammaren och inte ville delta i debatten utan bedrev sin politik lite hur man ville, utan hänsyn till vad medborgarna tyckte i frågan. Nu i dessa mediala tider där informationen på ett ögonblick sprids till medborgarna och där nonchalansen mot stora väljargruppers förtvivlade kamp i sin oro för störningar i miljön och fallande huspriser,  så får nog våra politiker tänka om i sin relation till sina medboragre vars förtroendeuppdrag de har att förvalta.     

Politikerförakt den har sitt ursprung just i sådana beslut där man totalt struntar i vilka signaler man ger till väljarna före ett val men sen när man sitter säker några år kör över dessa totalt.     


Centern har ju huvuddelen av sin trojka kvar i kommunhuset och som det verkar med sina idéer får Michael

Karlsson att vackla i sina beslut. Snälla Michael och alla Socialdemokrater som har fått förtroendet av medborgarna att leda komunen. Tro för guds skull inte att ni fick makten  i kommunen för er egen förtäfflighet i politiken. Ursprunget till den utgången var nog närmast att medborgarna fick nog av Centerns tolkning av makten och där man vägrade lyssna på medborgarnas synpunkter och där vindkraftsfrågan nog hade en mycket stor del i utgången av valresultatet.

 Så Michael Karlsson, ibland undrar man hur det är ställd med den politiska kompentensen i partiet.


 Hur i allsin dar tror man sig kunna distansera sig från sin huvudkonkurent i politiken, nämligen Centern, och vinna nästa val med en vindkraftspolitik som till stor del är identisk med den som  sparkade ut Centern från maktens boningar i Åmål ?       

Av tommy norum - 29 juni 2013 14:03

Kommentar till Ordet fritt
 
Dag Blomqvist

Dag Blomqvist

Lördag 29 juni 00:12

"-I vilken grop då? Jag ser ingen grop!"

I början på året skickade ett antal personer in ett medborgarförslag till Åmåls kommun. Se http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%202013-02-27.pdf

Förslaget gick ut på att kommunen borde upprätta en bullerkarta som utvisade vindkraftsbullrets utbredning inom kommunen så att de tillkommande medborgarna skulle kunna se vilka områden de kunde flytta till, eller redan bofasta måste flytta från, på grund av vindkraftsbullrets skadliga effekter på hälsan och risken för en för tidig död.
Förslagsställarna åberopade de effekter vinkraftbuller visat sig medföra för enskilda individer som redan idag bor för nära vindkraftverk.
Därför föreslogs också ett minsta avstånd på 2 km mellan vindkraftverk och bostad.

Att man i sina förslag åberopat en professor och överläkare visade sig inte alls bita på vare sig Åmåls kommuns miljöchef Dan Gunnardo som skrev bl. a. i sitt remissvar: "de påstådda hälsoeffekterna till följd av vindkraft som medborgarförslaget hänvisar till inte har stöd i det vetenskapliga kunskapsläget", eller på kommunfullmäktiges lika opålästa ledamöter. Se helahans skrivelse på: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20Gunnardos%20skrivelse%202013-03-14.pdf

KF:s beslut, se följande länk:
KF:s beslut, se följande länk: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20KF%20beslut%202013-05-29.pdf , och Gunnardos skrivelse skickades till professor och överläkare Göran Holm och till en dansk läkare för kommentarer. Svaren därifrån var inte nådiga, speciellt det från den danska läkaren.

Dessa svar kopierades in i en överklagan av KF:s obegripliga och oventenskapligt grundade beslut. Se följande överklagan: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20överklagan%20av%20kf-beslut%20Dag%20Blomqvist%202013-05-29.pdf

Att Åmåls kommun vill vara en gästvänlig kommun visade sig återigen bara vara tomt svammel. För när det kom till kritan så finns ingen tillstymmelse till gästvänlighet, inte ens mot sina egna medborgare. Kommunens medborgare är inget som kommunledningen värnar om. För det har ju nu visat sig att den inte läser på i de ärenden de har att fatta besluta om utan okritiskt sväljer vilka dumheter som helst från en lika opåläst miljöchef.

Så besannas då det visa ordspråket som säger: Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen ...

Finns det verkligen ingen i kommunfullmäktige som är intresserad av hur det går för kommuninnevånarna?

http://www.vindbrukdalsland.se
IP: 90.227.26.211

Av tommy norum - 16 januari 2013 07:00

 


Vems mandat anser våra politker att de representerar i Åmål egentligen ?


Knappast medborgarna när vi förstå att de totalt ignorerar vad många närboende i den vindkraftsetablering som är på gång i Fengerfors har för åsikter i frågan.  Demokrati det är inte bara att vi medborgare får gå till valurnorna var fjärde år och välja vilka som skall representera oss i päronsalen.

Hela demokratisystemet förutsätter också att man lyssnar under mandatperioderna i vilken riktning väljarna vill gå.


Diktatur det är när politikerna gör som man vill utan att lyssna på folket, de vet alltid bäst i alla situationer. Nog skall vi ha demokrati hela mandatperioden och inte bara på valdagen ?


Att Socialdemokraterna i sitt valmanifest lovade en skattesänkning efter de höjning som de var ärliga nog att avisera före förra valet är en av det lurendrejeri som bottnar i dåligt pålästa politiker i vad de håller på med.

Att de sen före valet ställer sig bakom den vindkraftsplan som tjänstemännen tagit fram och som man gör sken av i valrörelsen skall ge en återhållsam utbyggnad av vindsnurrorna. Vilket på sitt sätt var en bidragande orsak att Centern sparkades ut ur maktens boningar utan pardon .


Att sen inför väljarkåren göra ytligare en förändring i den politiken genom att gå ifrån det man gav sken av skulle bli vägledande i vindkraftsfrågan är nog inte bara dumt inför nästa val utan också speglar väl Socialdemokraternas dålig politiska kompetens när man tror att man före ett val kan ge ett besked och efter gå helt andra vägar utan att det sätter sina spår i väljarsympatier.

Politikerförakt det är en farsot som sprider sig i de kommunen där politikerna går sina egna vägar och inte har förmåga att läsa medborgarnas besked om vilken inriktning man förväntas ta i sina politiska beslut. 

Politikerförakt det grundas av att man kör över istället för att lyssna och tar till sig.

Politikerförakt det kommer av när politikerna inte vill ta ansvar för de misstag som gjorts.

Politikerförakt det kommer av att man ljuger om faktiska förhållanden när man blir avslöjad med byxorna nere.


Vi har haft nog med sådana situationer i Åmåls kommun som gör att var och varannan medborgare i kommunen frågar sig vad i helskotta håller ni på med i Päronsalen. Skärp till er nu och börja lyssna även på de som vistas utanför stadshuset.                 

Av tommy norum - 11 december 2012 15:21

 


Det en ganska otrolig värld vi lever, i det som Liza Johansson åskådliggör i sin insändare i Synpunkt ,

nämligen att tjädrars väl och ve är betydligt viktigare än människorna.

Här har drygt  300 personer skrivit på protestlistor för den vindkraftsetablering som är på gång i Kingebol utan någon reaktion från våra myndigheter och politiker.

Men när nu tjädrarna i det tänkta  vindkraftsområdet blir störda då drar man öronen åt sig  och har åsikter i frågan som kanske stoppar det hela. 

Det är nog många som skakar på huvudet och ifrågasätter vad man håller på med.

Har man en sån massiv protest i området för att slippa dessa gigantiska vindsnurror  utan och bry sig, men om någon fågelskådare hör av sig och har synpunkter då vaknar man till. 

Varför inte slå två flugor i en smäll ni politiker som har möjlighet att stoppa det hela, då blir både tjädrarna och de boende runt området nöjda . Men med risk att några insektsvänner har synpunkter i frågan      

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se